Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

accessory

dodatek

avalanche

lawina

aware

świadomy

blow up

wybuchnąć, wysadzić w powietrze

build

budować

collide

zderzyć

collision

zderzenie

crash

rozbić się

cycle

jeździć na rowerze

damaged

zniszczony, uszkodzony

death

śmierć

destroyed

zniszczony

destruction

zniszczenie

disease

choroba

display

pokazywać

donation

datek, darowizna

drought

susza

dustbin

śmietnik

earth

ziemia

earthquake

trzęsienie ziemi

erupt

wybuchnąć

failure

niepowodzenie, klapa

famine

głód

feed

karmić

flood

powódź

forest fire

pożar lasu

fund-raising

zbiórka pieniędzy (na cele dobroczynne)

health

zdrowie

imaginary

wymyślony

injure

zranić

landslide

osunięcie się ziemi

last

trwać, ostatni

left-over

resztka

lid

pokrywka

massive

olbrzymi

natural disaster

klęska żywiołowa

nuclear

nuklearny

packet

paczka, pakiet

passer-by

przechodzeń

pollution

zanieczyszczenie

poverty

bieda

proud

dumny

publicise

nagłośnić

raffle

loteria fantowa

recycle

utylizować, przerabiać na surowce wtórne

recycling bin

kosz do recyklingu

reduce

zmniejszyć, zredukować

reject

odrzucić

remote

oddalony

rescue

uratować

reuse

wykorzystać ponownie

rubbish

śmieci

scared

przestraszony

scientist

naukowiec

send

wysyłać

slogan

hasło, slogan

solar energy

energia słoneczna

solar system

Układ Słoneczny

sponsored

sponsorowany

steal

kraśc

strike

uderzyć, strajkować

throw away

wyrzucać

tornado

tornado

tube

rurka, tubka

victim

ofiara

volcanic eruption

wybuch wulkanu

volunteer

ochotnik, zgłaszać się na ochotnika

wrapper

zgłaszać się na ochotnika

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording