6 terms

GWC 1.1.2 (Text with pinyin)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

你好 !
(nǐ hǎo! )
Hello
你好!我是麦克。
(nǐ hǎo! wǒ shì mài kè. )
Hello! I'm Mike
你好!我是金太成。
(nǐ hǎo! wǒ shì jīn tài chéng. )
Hello! I'm Kim Teisung.
您好!我是玛丽。
(nín hǎo! wǒ shì mǎ lì. )
Hello! I'm Mary.
您好!我是菲雅。
(mín hǎo! Wǒ shì fēi yǎ. )
Hello! I'm Faye.
你们好!我是李冬生。
(nǐ men hǎo! wǒ shì lǐ dōng shēng. )
Hello, everybody! I'm Li Dongsheng.