12 terms

Chinese final part I

STUDY
PLAY
最近
zuìjìn - recently
告诉
gàosu • to tell
学期
xuéqī - semester
fēng (measure word for letters)
希望
xīwàng
to hope; hope
发音
fāyīn • pronunciation
餐厅
cāntīng • dining room
除了
chú le besides / apart from (... also...) / in addition to / except (for)
xiào - to smile, to laugh
宿舍
sùshè
洗澡
xǐ zǎo bathe / shower
习惯
xi2 guan4 habit;