Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

This flashcard set will contains the set of words which focus to business, to sale skill....

idiot

(n) /'idiət/
thằng ngốc

expert

(n) /'ekspə:t/
chuyên gia

reveal something

(v) /ri'vi:l .../
tiết lộ điều gì

start out

khởi hành, khởi công

hard selling style

cách bán hàng dở ẹt

to be rejected by someone

bị từ chối bởi ai đó

rejection

(n) /ri'dʒek∫n/
sự từ chối, sự loại bỏ, hắt hủi...

slam the door

đóng sầm cửa lại

to be born to do something

được sinh ra để làm một điều gì đó

guru

(n) /'guru:/
người có uy tín, có tầm ảnh hưởng

common

(adj) /'kɔmən/
thuộc về, được chia sẻ bởi, chung

nonesense

(n) /'nɔnsəns/
sự vô nghĩa

pain

(n) /pein/
sự đau đớn, sự khó nhọc, hình phạt

fear

(n) /fiə/
sự sợ hãi, khiếp sợ

get rid of something

loại bỏ một điều gì đó

frustration

(n) /frʌs'trei∫n/
sự làm thất bại, sự làm hỏng

asset

(n) /'æset/
tài sản

psychology

(n) /sai'kɔlədʒi/
tâm lý

fool someone

(v) đánh lừa ai đó

significant

(adj) /sig'nifikənt/
có ý nghĩa, quan trọng, đáng kể

frustrating

(adj) /frʌs'treitiη/
làm nản lỏng, nản chí

skip

(v) /skip/
bỏ qua

defensive

(adj) /di'fensiv/
có tính tự vệ, bảo vệ

decisive

(adj) /di'saisiv/
quyết định

indecisive

(adj) /[,indi'saisiv/
lưỡng lự

stuff

(n) /'stʌf,ɔ:/
chất liệu, vật liệu (để làm gì)

annoying

(adj) /ə'nɔiiη/
quấy rầy, làm phiền

annoy

(v) /ə'nɔi/
quấy rầy, làm phiền

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording