19 terms

VCCh1ZodiacBDayPhone

Zodiac, calendar, phone
STUDY
PLAY
牛 (niú)
cow
兔 (tù)
rabbit
龙 (lóng)
dragon
马 (mǎ)
horse
羊 (yáng)
sheep/goat
鸡 (jī)
rooster
狗 (gǒu)
dog
猪 (zhū)
pig
属 (shǔ)
to belong to...
什么 (shén me)
what
生日 (shēng rì)
birthday
几月 (jǐ yuè)
(commonly translated as) which month
几日 (jǐ rì)
(commonly translated as) which date/day
几号 (jǐ hào)
(commonly translated as) which date/day
多少 (duō shǎo)
how much
号码 (hào mǎ)
number(s)
电话号码 (diàn huà hào mǎ)
telephone number
手机号码 (shǒu jī hào mǎ)
cell phone number
年 (nián)
year