grammar3-defining relative clauses

ez egy olyan autó, ami utasokat szállít

this is a car which/that carries passengers

ez az a férfi, aki mellettem ült

this is the man who/that was sitting next to me

ez az a könyv, amit vettem

this is the book which/that/0 I bought

ez az a nő, akit láttam

this is the woman who/that/0 I saw

a nő, aki mellett ülsz1

the woman who you're sitting next to

a nő, aki mellett ülsz2

the woman that you're sitting next to

a nő, aki mellett ülsz3

the woman you're sitting next to

a nő, aki mellett ülsz4

the woman next to whom you're sitting

a feladat, amiért én vagyok a felelős1

the task which I'm responsible for

a feladat, amiért én vagyok a felelős2

the task that I'm responsible for

a feladat, amiért én vagyok a felelős3

the task I'm responsible for

a feladat, amiért én vagyok a felelős4

the task for which I'm responsible

egy olyan asztal, amire ételt tesznek

a table you put food on

az az esemény, amiről mindenki beszél

the event everyone is talking about

a könyv, amiből az ötleteket vettem

the book I took the ideas from

a férfi, akivel évek óta dolgozom

the man I've been working with for years

a Jaguárok, amik mellett a Porschék állnak

Jaguars Porsches are standing next to

a piros asztalok, amik mellett a zöld asztalok vannak

red tables green tables are next to

a nagy könyv, ami mellett a kék toll van

the big book the blue pen is next to

a telefon, ami alatt a piros toll van

the phone the red pen is under

az az év, amikor találkoztunk1

the year when we met

az az év, amikor találkoztunk2

the year that we met

az az év, amikor találkoztunk3

the year we met

az a lány, akinek az autója piros

the girl whose car is red

az a ház, aminek a teteje piros

the house whose roof is red

az (az ok), amiért hívtalak1

the reason why I called

az (az ok), amiért hívtalak2

the reason that I called

az (az ok), amiért hívtalak3

the reason I called

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording