6 terms

GWC 1.2.1 (Text with pinyin)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

你们好!
(nǐ men hǎo! )
Hello you all!
你好!
(nǐ hǎo! )
Hello!
你是... ...?
(nǐ shì... ...? )
You are...?
他是金太成。
(tā shì jīn tài chéng. )
He is Kim Teisung.
你叫什么名字?
(nǐ jiào shén me míng zi? )
What's your name?
我叫玛丽。
(wǒ jiào mǎ lì.)
My name is Mary.