Herbs 2 - Homework 3

The most basic and typical formula for spleen qi deficiency is
(
A. Yi Gong San;
B. Si Jun Zi Tang;
C. Xiang Sha Liu Jun Zi iaog;
)
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
Compare Si Jun Zi Tang, Shen Ling Bai Zhu San and Bu Zhong Yi Qi Tang. Tell the same and the different among them.Compare Si Jun Zi Tang, Liu Jun Zi Tang and Xiang Sha Liu Jun Zi Tang.