7 terms

GWC 1.6.3 (Text with pinyin)

STUDY
PLAY
她是谁?
(tā shì shuí? )
Who is she?
她是我外婆,那时18岁。
(tā shì wǒ wài pó, nà shí shí bā suì. )
My grandmother, she was 18 then.
她真漂亮!她是中国人吧?
(tā zhēn piào liang! tā shì zhōng guó rén ba? )
She is so beautiful! She must be Chinese?
对,她是北京人。
(duì, tā shì běi jīng rén. )
Yes, she was from Beijing.
那你外公呢?
(nà nǐ wài gōng ne? )
And your grandfather?
我外公是英国人。
(wǒ wài gōng shì yīng guó rén. )
My grandfather is British.
哦。
(ò .)
Oh.
OTHER SETS BY THIS CREATOR