14 terms

PCOM: Herbs 2 - channels, warm acrid release exterior, week 1

STUDY
PLAY
Ma Huang
bad lung - UB, Lu
Gui Zhi
Long hard balance - Lu, Ht, UB
Zi Su Ye
Spilt Lunch - Sp, Lu
Jing Jie
Look at Life - Lu, Liv
Fang Feng
Splendor Lift - Sp, Lu, UB
Qiang Huo
Blurry Kid - UB, Kid
Gao Ben
Bad back - UB, Du
Bai Zhi
Stung by the Splash - ST, Lu, Sp
Cang Er Zi
Luggie - Lu
Xin Yi Hua
Lusty pillow - Lu, ST
Xi Xin
Hard Klunk - Ht, Kid, Lu
Sheng Jiang
Stung Stomach Spits - ST, Lu, Sp
Cong Bai
scallion Stew for Lunch - ST, Lu
Xiang Ru
Stung Lung - ST, Lu