NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. relentless
 2. shuck
 3. unpredictable
 4. maiden name
 5. spoil
 1. a nazwisko panieńskie
 2. b nieprzewidywalny
 3. c popsuć
 4. d usuwać łuski
 5. e niepohamowany

5 Multiple choice questions

 1. zmienić wygląd
 2. ustrojostwo
 3. parapet
 4. zaniedbanie
 5. wątpliwość

5 True/False questions

 1. incredibleniewiarygodny

        

 2. brinepochwała

        

 3. indulgezmienić wygląd

        

 4. rumourwątpliwość

        

 5. obviouspogłoska