NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. brine
 2. grit
 3. rumour
 4. indulge
 5. spoil
 1. a popsuć
 2. b pogłoska
 3. c zaspokój
 4. d żwir
 5. e woda morska

5 Multiple choice questions

 1. pochwała
 2. cudowny
 3. parapet
 4. przodkowie
 5. wątpliwość

5 True/False questions

 1. unpredictablenieprzewidywalny

        

 2. maiden namezaspokój

        

 3. disguisezmienić wygląd

        

 4. rewardingnagradzając

        

 5. commitpopełnić

        

Create Set