NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. estimate
 2. miraculous
 3. brine
 4. gizmo
 5. conduct
 1. a zachowanie
 2. b cudowny
 3. c woda morska
 4. d wycena
 5. e ustrojostwo

5 Multiple choice questions

 1. usuwać łuski
 2. pogłoska
 3. popełnić
 4. nieprzewidywalny
 5. niepohamowany

5 True/False questions

 1. rewardingwoda morska

        

 2. incredibleniewiarygodny

        

 3. obviouswoda morska

        

 4. doubtwątpliwość

        

 5. disguisezaspokój