NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. conduct
 2. obvious
 3. estimate
 4. indulge
 5. rumour
 1. a wycena
 2. b oczywisty
 3. c zaspokój
 4. d zachowanie
 5. e pogłoska

5 Multiple choice questions

 1. niewiarygodny
 2. niepohamowany
 3. nieprzewidywalny
 4. woda morska
 5. cudowny

5 True/False questions

 1. commitpopełnić

        

 2. disguisezmienić wygląd

        

 3. maiden namenazwisko panieńskie

        

 4. spoilusuwać łuski

        

 5. doubtwątpliwość