NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. doubt
 2. battlements
 3. indulge
 4. grit
 5. rewarding
 1. a zaspokój
 2. b parapet
 3. c żwir
 4. d nagradzając
 5. e wątpliwość

5 Multiple choice questions

 1. usuwać łuski
 2. oczywisty
 3. wycena
 4. popełnić
 5. pogłoska

5 True/False questions

 1. incrediblenieprzewidywalny

        

 2. disguisezmienić wygląd

        

 3. neglectzachowanie

        

 4. ancestryprzodkowie

        

 5. gizmoustrojostwo