NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. disguise
 2. neglect
 3. relentless
 4. battlements
 5. brine
 1. a zmienić wygląd
 2. b woda morska
 3. c niepohamowany
 4. d zaniedbanie
 5. e parapet

5 Multiple choice questions

 1. niewiarygodny
 2. popełnić
 3. żwir
 4. przodkowie
 5. pogłoska

5 True/False questions

 1. obviouspogłoska

        

 2. maiden namenazwisko panieńskie

        

 3. unpredictablenieprzewidywalny

        

 4. conductzachowanie

        

 5. spoilpopsuć

        

Create Set