NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. relentless
 2. gizmo
 3. praise
 4. estimate
 5. maiden name
 1. a wycena
 2. b ustrojostwo
 3. c nazwisko panieńskie
 4. d niepohamowany
 5. e pochwała

5 Multiple choice questions

 1. przodkowie
 2. oczywisty
 3. woda morska
 4. nieprzewidywalny
 5. popełnić

5 True/False questions

 1. neglectzaniedbanie

        

 2. miraculouscudowny

        

 3. rewardingnagradzając

        

 4. indulgezachowanie

        

 5. conductwątpliwość

        

Create Study Set