NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. estimate
 2. shuck
 3. battlements
 4. disguise
 5. spoil
 1. a popsuć
 2. b parapet
 3. c zmienić wygląd
 4. d wycena
 5. e usuwać łuski

5 Multiple choice questions

 1. pogłoska
 2. zaniedbanie
 3. pochwała
 4. zachowanie
 5. zaspokój

5 True/False questions

 1. relentlessniepohamowany

        

 2. ancestryprzodkowie

        

 3. doubtwątpliwość

        

 4. incrediblenieprzewidywalny

        

 5. unpredictableniewiarygodny