NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. unpredictable
 2. grit
 3. rewarding
 4. estimate
 5. doubt
 1. a wątpliwość
 2. b nieprzewidywalny
 3. c wycena
 4. d nagradzając
 5. e żwir

5 Multiple choice questions

 1. woda morska
 2. cudowny
 3. pochwała
 4. zmienić wygląd
 5. popełnić

5 True/False questions

 1. spoilpopsuć

        

 2. relentlesszaniedbanie

        

 3. gizmożwir

        

 4. conductwątpliwość

        

 5. obviouswoda morska