44 terms

G4 The Seasons & Weather 季节和天气

Youtube Videos links: https://www.youtube.com/watch?v=O4QfjR4thQU Chinese 1 | 汉语 - 11 Seasons 季节 - Flashcards https://www.youtube.com/watch?v=a6eu24Ympwo Seasons and Weather lesson 2 https://www.youtube.com/watch?v=jtCk3w3EEZE 学中文 Lesson 11 Talking about Weather https://www.youtube.com/watch?v=bOitUD4iBrs 询问天气 https://www.youtube.com/watch?v=ITA-TjY3KGk [快乐汉语 HQ] 08 - 春捂秋冻 https://www.youtube.com/watch?v=el3AcYyi7MA&index=1&list=PLi-VDKawj6AS-A1ORhp1dU1LqTgiPL6y4 Learn Chinese - Speak Mand…
STUDY
PLAY
今天天气怎么样? (jīn tiān tiān qì zěn me yàng?)
How is the weather today?
夏天最高气温通常是多少度?
(xià tiān zuì gāo qì wēn tōng cháng shì duō shǎo dù?)
What is the usual highest temperature in summer?
季节 (jì jié)
The seasons
春天 (chūn tiān)
Spring
夏天 (xià tiān)
Summer
秋天 (qiū tiān)
Autumn
冬天 (dōng tiān)
Winter
前天 (qián tiān)
the day before yesterday
昨天 (zuó tiān)
yesterday
今天 (jīn tiān)
today
明天 (míng tiān)
tomorrow
后天 (hòu tiān)
the day after tomorrow
天气 (tiān qì)
weather
天气预报 (tiān qì yù bào)
weather forecast
晴天 (qíng tiān)
sunny day
阴天 (yīn tiān)
overcast/cloudy
雨天 (yǔ tiān)
rainy day
雨 (yǔ)
rain
下雨 (xià yǔ)
raining
云 (yún)
cloud
多云 (duō yún)
cloudy/cloudy day/overcast
风 (fēng)
wind
有风 (yǒu fēng)
windy
刮风 (guā fēng)
windy
雪 (xuě)
snow
下雪 (xià xuě)
snowing
(有) 雾 (yǒu wù)
foggy/fog
(打) 雷 (dǎ léi)
thundering/thunder
闪电 (shǎn diàn)
lighting
热 (rè)
hot
冷 (lěng)
cold
暖和 (nuǎn huo)
warm
凉快 (liáng kuài)
cool
气温 (qì wēn)
air temperature
度 (dù)
degrees
最高 (zuì gāo)
the highest
最低 (zuì dī)
the lowest
很 (hěn)
very
常常 (cháng cháng)
often
经常 (jīng cháng)
often/usually
有时候 (yǒu shí hou)
sometimes
左右 (zuǒ yòu)
around/roughly
怎么样? (zěn me yàng?)
How? / How does that sound?
四季分明 (sì jì fēn míng)
the four seasons are quite distinctive