62 terms

Geschiedenis begrippen hoofdstuk 6 en 3.3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mobilisatie
Het gereedmaken van de troepen voor de oorlog.
Neutraliteit
Geen partij kiezen in een conflict of oorlog.
Schaarste
Tekorten
Bonkaarten
Papieren vellen met zegels die nodig zijn om een portie van een bepaald product te mogen kopen (je moet daarnaast óók met geld betalen).
Zwarte markt
Illegale (verboden) handel waarover geen belasting wordt betaald.
Interbellum
Periode tussen de twee wereldoorlogen, de jaren 1919-1939.
Crisistijd
De jaren 1930 toen de economische crisis tot armoede en werkloosheid leidde.
Zwartwerk
Illegaal werk met inkomsten waarover geen belasting wordt betaald.
Stempelen
Als werkloze met je kaart ergens midden op de dag een stempel halen, om te voorkomen dat je gaat zwartwerken.
Werkverschaffingsprojecten
Grote projecten waaraan werklozen moesten meedoen om hun uitkering te verdienen.
aanpassingspolitiek
Politiek om de overheidsuitgaven aan te passen aan de dalende inkomsten.
NSB
Nationaal-Socialistische Beweging, Nederlandse nazipartijen (1931-1945)
Bezetting
Het heersen over het grondgebied van een ander land.
Jodenvervolging
Georganiseerd geweld tegen en onderdrukking van joden.
Deporteren
Het afvoeren van grote groepen mensen, meestal naar verre plaats van gevangenschap, of erger.
Razzia
Georganiseerde opsporing van en jacht op een bepaalde groep mensen
Onderduiker
Iemand die zich verstopt om aan arrestatie te ontkomen.
Landverrader
Iemand die zijn land verraadt door met de vijand samen te werken.
Collaborateur
Iemand die in oorlogstijd samenwerkt met de vijand.
Persoonsbewijs
Verplichte identiteitskaart
Federatie
Verbond van staten die op belangrijke punten zelfstandig zijn
Eenheidsstaat
Staat waarin alle lagere besturen ondergeschikt zijn aan de centrale regering
Politionele actie
Grote militaire operatie van het Nederlandse leger tegen de Indonesische nationalisten.
Soevereiniteitsoverdracht
Het afstaan van het hoogste gezag over Indonesië aan de Indonesische regering.
Consumptiemaatschappij
Samenleving waarin kopen (en consumeren) van min of meer luxe goederen een doel op zichzelf is.
Verzorgingsstaat
Staat waarin de overheid hulp regelt (zoals een uitkering) voor mensen die het moeilijk hebben; via belasting of verzekeringen betalen de burgers dat zelf.
Sociaal-culturele veranderingen
Veranderingen in de manier waarop de mensen leven en met elkaar omgaan.
Tweede Feministische Golf
Beweging die tussen 1967 en 1990 opkwam voor de rechten van vrouwen.
Ontzuiling
Het verdwijnen van de verzuiling, mensen verlaten hun zuil.
Amerikanisering
Toenemende invloed van de Amerikaanse cultuur.
Allochtoon
Persoon die zelf of waarvan een van de ouders in het buitenland is geboren.
Migranten
Landverhuizers
Gastarbeiders
Arbeiders die tijdelijk in een ander land werken.
Pluriformiteit
Veelvormigheid, verschillende manieren van leven.
Poldermodel
Besturen en besluiten door middel van overleg.
Overlegeconomie
Economie met veel overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid.
Compromis
Afspraak waarbij iedereen iets toegeeft.
Multiculturele samenleving
Samenleving waarin meer culturen zijn.
Religieuze pluriformiteit
Verschillende godsdiensten naast elkaar.
Secularisatie
Het afnemen van de invloed van kerk en geloof.
Individualisering
Als mensen steeds meer eigen keuzes maken, zich minder gedragen als deel van een groep.
Nationale cultuur
Min of meer gemeenschappelijke manier van denken en doen van een volk.
Identiteit
Iemands karakter, hoe iemand is.
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EGKS, voorloper van de Europese Unie.
Europese Economische Gemeenschap
EEG, voorloper van de Europese Unie waarin de lidstaten economisch samenwerkten.
Lidstaat
Land dat lid is van een internationale organisatie.
Europese Unie
EU, samenwerking tussen Europese landen.
Raad van Ministers
Vergadering van ministers van de EU-lidstaten.
Europese Commissie
Dagelijks bestuur van de EU.
Vetorecht
Het recht om een beslissing te verbieden.
Aletta Jacobs
Eerste vrouwelijke arts (feministen)
Pieter Jelles Troelstra
Oprichter van de socialistische partij. leider SDAP
Abraham Kuyper
Oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij (confessioneel)
Hendrikus Colijn
Was premier in de tijd van het interbellum (aanpassingspolitiek en werkverschaffingsprojecten)
Anton Mussert
Oprichter van de NSB
Anne Frank
Joods meisje dat vanuit Duitsland naar Nederland kwam om onder te duiken.
Koningin Wilhelmina
Koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1898-1948
Willem Drees
Opbouw van de verzorgingsstaat. premier van de jaren 50.
Koningin Juliana
Koningin van Nederland, 1948- 1980
Koningin Beatrix
Koningin van Nederland, 1980-2013
Soekarno
Eerste president van Indonesië.
Adolf Hitler
Oprichter van de NSDAP.
OTHER SETS BY THIS CREATOR