4 terms

expressions - time and weather

STUDY
PLAY
xiàn zài diǎn?
what is the time now?
liǎng diǎn bàn.
2:30
liǎng diǎn yī kè
2:15
tiān qì zěn me yàng?
what's the weather like?