15 terms

Chinese Vocab Activity

One of the choices on my Chinese Vocab Activity. I didn't have any actualy flashcards so I made these.
STUDY
PLAY
fàn tīng
饭厅
kè tīng
客厅
jī dàn
鸡蛋
dōng xī
东西
chá
kělè
可乐
xiāngjiāo
香蕉
hǎixiān
海鲜
shālā
沙拉
yígòng
一共
niánjí
年级
zhī
chéngsè
橙色
huángsè
黄色
zǐsè
紫色