15 terms

Mandarin bock 2 - 7 characters

characters of Ni hao book 2 chapter 7
STUDY
PLAY
dian- electricity
hua- speech
qing- please
nin- you
shi- matter
shi- time
hou- time
hui- to return
lai- to come
zai- again
zhao- to look for
deng- to wait
kong- free time
ke- may
yi- so as to