90 terms

Hmoob Lub Neej & Kev Faib Cuab Yig

Hmong Practice exam final review
STUDY
PLAY
Tus txiv tses tsis muaj hwj chim tag nrho, muaj tej yim tus poj niam yog tus tswj fwm lub cuab yig
Hmoob nyoos
Cov tub nto hluas yog cov nres hauj lwm hnyav ntawm lub cuab yig
Hmoob siav thiab Hmoob nyoos
Kev faib cuab ntawm tsev neeg
thaum faib cuab: yuav tsum tau hu hau zos, cov txwj laus tuaj mus koom ua pov thawj
lub cuab yig thiab tej qoob loo, muab faib kom sib npaug rau cob neeg sawv daws
Liaj xwb fab
Lij phij cuam rau cob ntxhais mus yuav txiv lawm xwb
Kev sib nrauj yog los ntawm
tsis muaj tub kis, ua tub sab tub nyiag, tub nkeeg tub nkig
Nqi tshoob kos npaum cas los niam txiv tsis tau thim rov rau nraug vauv
Yog tus tub vauv yuav kob sib nrauj tiam sis tus ntxhais tsis pom zoo nrauj
Nqi tshoob kos npaum cas los niam txiv los yog tus ntxhais yuav tsum thim rov qab
tus ntxhais xub tias yuav nrauj tsis kam yuav tus vauv
Tej nqi tshoob raug li cas: nyias txais nyias them nyias: tej qoob loo khwv tau, faib sib npaug
yog ob leeg zoo siab sib nrauj tsis kam sib yuav
Yog tus txiv tuag; tus miam mus yuav tau txiv thiab tab sis
tseg tej qub txeeg qub tes thiab cov me nyuam rau tus txiv tsev neeg
nws muaj cai coj tej toob xib phij cuam nws niam thiab txiv muab rau nws rov qab
Kev qhuab qhia hauv tsev neeg, Hmoob siv
Kwv txhiaj thiab lus taum
kwv haum thiab dab neeg
paj lug thiab paj haum qhuab qhia
Kev qhuab qhia kom me nyuam xyaum paub yug nyuj yug twm thiab txiav taws yog rau
cov tub xwb
keb qhuab qhia me nyuam kom paub ev dej, de zaub npuas, tu vaj tu tseb yog rau
ntxhais xwb
kev qhuab qhia kom xyuam hwm niam hwm txiv, tus hlob saib tus yua, kom nquag, txhob xyuam mus tauv pem
rau tag nrho cov me nyuam
Tus neeg tub sab yog tus neeg uas
ntaus hlua txias
tes ua nqe lauj
Tus neeg tua tub sab zaum ob
raug txiav npab
tus neeg ua tub sab laus
raug txiav leeg raws
tus neeg ua tub sab thawj zaug
raug txia ntiv tes
Yog ib tug poj niam mus deev hluas nraug es nws raug txhom, nws lub txim yog
raug pav khi nplawm ntaus
raug kib pob zeb coj mus pov tom plawv dej kom tog thiab tuag mus
raug yuam ua dev ua npua quaj rau neeg saib
Hmoob lub neej tus txiv yuav niam yau vim
niam hlob tsis muaj tub kis
niam hlob tsis tab cuab vij zeej
Kev mus nrog luag plhoj luag twv yog
kev mus twv txiaj yuam pov
Niam txiv
tus txiv thiab nws tus poj niam
kwv tij niam txiv ib plab, tug pog tug yawg
kwv tij txheeb
Ntsuag nos
me nyuam tsis muaj niam thiab txiv
ib tug tub los yog ib tug ntxhais tsis muaj kwv tij viv ncaus
Cuab yeej cuab tam
khoom siv hauv vaj hauv tsev
xyaum laij xyaum haiv
xyaum ua neeg zoo
nta cuab nta yim
yuav poj niam rau cov tub
yuav vauv rau cov ntxhais
xeeb tub
muaj me nyuam xwb
lub cuab lub yig
yus lub neej thiab tsev neeg
Ua neeg ncaj ncees
coj haum sawv daws
coj ncaj nraub nrab
Hmo ntuj thaum hli nra pom kev lug
nruab qaig hli
Feeb meej
nco qob zoo
sam sim
tam sim ntawv
ceeb toom
qhia kom puab ua ntej
deeg daws
hnov tshee; av qeeg
lij ceeb
lub ntuj tam sim no
poob nthav
plam kiag
thoob tas
hais tag nrho, ntub tag nrho, ua tag nrho
cob
qhia kom ua neeg zoo/phem
nyo hau
ua tus swb rau lwm tus
nrawg nroos
ua tau zoo tib yam xwb; phem/zoo tib yam
nplawg ntia
nyob cuag tsi ntawm tej;tso cuag tsi ntawm tej
fib fim
muaj hmoo tau ntsib/mus pom
pheej
yim hais yim ua
rhais ruam
mus kev
tso plhuav
muab tso kiag tseg
dhauv dhuv
to qhov tshab plaws
nyab yees
dej puv ntub, dej phwj los ntub
ntsuag qees
ua hauj lwm/hais lus ua ke cuag tsi
ploj ntais
pawv tsis pom lawm
pawg lug
nyob cuag tsi ntawm tej
txuj ci
yam yus kawm paub thiab paub ua
tib plhaws
dhia kiag mus rau ib qho chaw
huv tib si
tag nrho
twm xeeb
tus neeg xav txog nws tus kheej xwb
kwm
mus hauv dej mus
nyias ntsais
tsis tuab; nyias nyias heev
me ntsis
ib me pliag; muaj me me xwb
zaug plias
ntse heev
qhuas ntshias
khav theeb
txov
ua phem rau ib tug neeg/tsiaj txoj sia/lub neej
quav ntsej
mob siab txog
vam meej
ua lub neej zoo
nquam paj nquam nruas
mus koom koom txoos; mus peb cuag
txhij txhua
ua txhua yam tiav lawm; txhua leej tuaj lawm
xeeb
ib txwm zoo li; muaj
pov thawj
yog tus pom; puav pheej qhia
nphoo ntxuas
nyob ua ke cuag tsi
tawm plaws
ya kiag lawm; mus kiag lawm
tuag tshav ai
raug tshav ntuj zaib nqis dej heev
tshawb hnyo
tawm plaws lawm; fawb tsuag tsuag
tsis cuag
zoo tsis npaum li
txawm tau
tshawm sim
puv hnub puv nyoog
txog sij hawm
nyuam qhuav
ua tag kiag ib pliag xwb; tuaj txog ntua xwb
qhib plho
qhov rooj/ hau khwb rau tam sim ntawv
txom nyem
tsis muaj nyiaj; tsis muaj dab tsi
sam xeeb
muab saib rau qhov chaw siab
qaug lais
hau kiag lawm
hluj hlauv
ua dab tsi tsis mob siab
hwv tsam
muaj hmoo tau mus kawm/mus ua
qawj qees
cov av/nqaij tu kab
ntsuas zog
sib sim seb leej twg muaj zog
suab sab
cov suab yus hnov tsis zoo
txom nyem
tsis sib haum; muaj teeb meem ua ke
tiaj lia
ncaj qha
ceeb laj
laj tos txog thaum ntawv; dhuav ua ib yam dab tsi
ua ciav
cia li tshwm sim
nroo
yws rau tus kheej
ntsaws
muab hau kaw
tab tom
tseem ua