Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Hmong Practice exam final review

Tus txiv tses tsis muaj hwj chim tag nrho, muaj tej yim tus poj niam yog tus tswj fwm lub cuab yig

Hmoob nyoos

Cov tub nto hluas yog cov nres hauj lwm hnyav ntawm lub cuab yig

Hmoob siav thiab Hmoob nyoos

Kev faib cuab ntawm tsev neeg

thaum faib cuab: yuav tsum tau hu hau zos, cov txwj laus tuaj mus koom ua pov thawj
lub cuab yig thiab tej qoob loo, muab faib kom sib npaug rau cob neeg sawv daws

Liaj xwb fab

Lij phij cuam rau cob ntxhais mus yuav txiv lawm xwb

Kev sib nrauj yog los ntawm

tsis muaj tub kis, ua tub sab tub nyiag, tub nkeeg tub nkig

Nqi tshoob kos npaum cas los niam txiv tsis tau thim rov rau nraug vauv

Yog tus tub vauv yuav kob sib nrauj tiam sis tus ntxhais tsis pom zoo nrauj

Nqi tshoob kos npaum cas los niam txiv los yog tus ntxhais yuav tsum thim rov qab

tus ntxhais xub tias yuav nrauj tsis kam yuav tus vauv

Tej nqi tshoob raug li cas: nyias txais nyias them nyias: tej qoob loo khwv tau, faib sib npaug

yog ob leeg zoo siab sib nrauj tsis kam sib yuav

Yog tus txiv tuag; tus miam mus yuav tau txiv thiab tab sis

tseg tej qub txeeg qub tes thiab cov me nyuam rau tus txiv tsev neeg
nws muaj cai coj tej toob xib phij cuam nws niam thiab txiv muab rau nws rov qab

Kev qhuab qhia hauv tsev neeg, Hmoob siv

Kwv txhiaj thiab lus taum
kwv haum thiab dab neeg
paj lug thiab paj haum qhuab qhia

Kev qhuab qhia kom me nyuam xyaum paub yug nyuj yug twm thiab txiav taws yog rau

cov tub xwb

keb qhuab qhia me nyuam kom paub ev dej, de zaub npuas, tu vaj tu tseb yog rau

ntxhais xwb

kev qhuab qhia kom xyuam hwm niam hwm txiv, tus hlob saib tus yua, kom nquag, txhob xyuam mus tauv pem

rau tag nrho cov me nyuam

Tus neeg tub sab yog tus neeg uas

ntaus hlua txias
tes ua nqe lauj

Tus neeg tua tub sab zaum ob

raug txiav npab

tus neeg ua tub sab laus

raug txiav leeg raws

tus neeg ua tub sab thawj zaug

raug txia ntiv tes

Yog ib tug poj niam mus deev hluas nraug es nws raug txhom, nws lub txim yog

raug pav khi nplawm ntaus
raug kib pob zeb coj mus pov tom plawv dej kom tog thiab tuag mus
raug yuam ua dev ua npua quaj rau neeg saib

Hmoob lub neej tus txiv yuav niam yau vim

niam hlob tsis muaj tub kis
niam hlob tsis tab cuab vij zeej

Kev mus nrog luag plhoj luag twv yog

kev mus twv txiaj yuam pov

Niam txiv

tus txiv thiab nws tus poj niam

kwv tij niam txiv ib plab, tug pog tug yawg

kwv tij txheeb

Ntsuag nos

me nyuam tsis muaj niam thiab txiv
ib tug tub los yog ib tug ntxhais tsis muaj kwv tij viv ncaus

Cuab yeej cuab tam

khoom siv hauv vaj hauv tsev

xyaum laij xyaum haiv

xyaum ua neeg zoo

nta cuab nta yim

yuav poj niam rau cov tub
yuav vauv rau cov ntxhais

xeeb tub

muaj me nyuam xwb

lub cuab lub yig

yus lub neej thiab tsev neeg

Ua neeg ncaj ncees

coj haum sawv daws
coj ncaj nraub nrab

Hmo ntuj thaum hli nra pom kev lug

nruab qaig hli

Feeb meej

nco qob zoo

sam sim

tam sim ntawv

ceeb toom

qhia kom puab ua ntej

deeg daws

hnov tshee; av qeeg

lij ceeb

lub ntuj tam sim no

poob nthav

plam kiag

thoob tas

hais tag nrho, ntub tag nrho, ua tag nrho

cob

qhia kom ua neeg zoo/phem

nyo hau

ua tus swb rau lwm tus

nrawg nroos

ua tau zoo tib yam xwb; phem/zoo tib yam

nplawg ntia

nyob cuag tsi ntawm tej;tso cuag tsi ntawm tej

fib fim

muaj hmoo tau ntsib/mus pom

pheej

yim hais yim ua

rhais ruam

mus kev

tso plhuav

muab tso kiag tseg

dhauv dhuv

to qhov tshab plaws

nyab yees

dej puv ntub, dej phwj los ntub

ntsuag qees

ua hauj lwm/hais lus ua ke cuag tsi

ploj ntais

pawv tsis pom lawm

pawg lug

nyob cuag tsi ntawm tej

txuj ci

yam yus kawm paub thiab paub ua

tib plhaws

dhia kiag mus rau ib qho chaw

huv tib si

tag nrho

twm xeeb

tus neeg xav txog nws tus kheej xwb

kwm

mus hauv dej mus

nyias ntsais

tsis tuab; nyias nyias heev

me ntsis

ib me pliag; muaj me me xwb

zaug plias

ntse heev

qhuas ntshias

khav theeb

txov

ua phem rau ib tug neeg/tsiaj txoj sia/lub neej

quav ntsej

mob siab txog

vam meej

ua lub neej zoo

nquam paj nquam nruas

mus koom koom txoos; mus peb cuag

txhij txhua

ua txhua yam tiav lawm; txhua leej tuaj lawm

xeeb

ib txwm zoo li; muaj

pov thawj

yog tus pom; puav pheej qhia

nphoo ntxuas

nyob ua ke cuag tsi

tawm plaws

ya kiag lawm; mus kiag lawm

tuag tshav ai

raug tshav ntuj zaib nqis dej heev

tshawb hnyo

tawm plaws lawm; fawb tsuag tsuag

tsis cuag

zoo tsis npaum li

txawm tau

tshawm sim

puv hnub puv nyoog

txog sij hawm

nyuam qhuav

ua tag kiag ib pliag xwb; tuaj txog ntua xwb

qhib plho

qhov rooj/ hau khwb rau tam sim ntawv

txom nyem

tsis muaj nyiaj; tsis muaj dab tsi

sam xeeb

muab saib rau qhov chaw siab

qaug lais

hau kiag lawm

hluj hlauv

ua dab tsi tsis mob siab

hwv tsam

muaj hmoo tau mus kawm/mus ua

qawj qees

cov av/nqaij tu kab

ntsuas zog

sib sim seb leej twg muaj zog

suab sab

cov suab yus hnov tsis zoo

txom nyem

tsis sib haum; muaj teeb meem ua ke

tiaj lia

ncaj qha

ceeb laj

laj tos txog thaum ntawv; dhuav ua ib yam dab tsi

ua ciav

cia li tshwm sim

nroo

yws rau tus kheej

ntsaws

muab hau kaw

tab tom

tseem ua

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording