58 terms

Seasons & TIme

STUDY
PLAY
季节
ji jie
season
四季
si ji
four seasons
春天
chun tian
spring
夏天
xia tian
summer
秋天
qiu tian
autumn
冬天
dong tian
winter
时间
shi jian
time
三点
san dian
3 o'clock
三点种
san dian zhong
3 o'clock
三点半
san dian ban
3:30
三点一刻
san dian yi ke
3:15
三点三刻
san dian san ke
3:45
分钟
fen zhong
minutes
小时
xiao shi
hours
钟头
zhong tou
hours
早上
zao shang
early morning
上午
shang wu
morning
下午
xia wu
afternoon
晚上
wan shang
evening
夜里
ye li
night
tian
days/sky
今天
jin tian
today
明天
ming tian
tomorrow
后天
hou tian
day after tomorrow
昨天
zuo tian
yesterday
前天
qian tian
day before yesterday
星期
xing qi
week
礼拜
li bai
week
周末
zhou mo
weekend
周日
zhou ri
weekday
这个星期
zhe ge xing qi
this week
下个星期
xia ge xing qi
next week
上个星期
shang ge xing xi
last week
星期一
xing qi yi
monday
星期日
xing qi ri
sunday
yue
month
一月
yi yue
January
这个月
zhe ge yue
this month
上个月
shang ge yue
last month
下个月
xia ge yue
next month
nian
year
今年
jin nian
this year
明年
ming nian
next year
去年
qu nian
last year
前年
qian nian
the year before last
每天
mei tian
everyday
每个月
mei ge yue
every month
每年
mei nian
every year
的时候
de shi hou
when, or at the time
有时候
you shi hou
sometimes
多长时间
duo chang shi jian
how long (time)
多久
duo jiu
how long (time)
现在
xian zai
now
最近
zui jian
recently
目前
mu qian
currently
最后
zui hou
last or final
...以前
yi qian
before
...以后
yi hou
after