15 terms

healthy life

STUDY
PLAY
健康的生活
jiàn kāng de shēng huó ( healthy life)
今天
jīn tiān ( today)
我们
wǒ mén ( we)
yào ( want)
谈谈
tán tan ( talk about)
包括
bāo kuò ( include)
运动
yùn dòng ( sports)
食物
shí wù ( food)
可以
kě yǐ ( can)
ràng ( make)
身体
shēn tǐ ( body)
强壮
qiáng zhuàng ( strong)
太多
tài duō ( too much)
快餐
kuài cān ( fast food)
重要
zhòng yào ( important)