30 terms

Chinese 12 zodiacs

STUDY
PLAY
生肖
shēng xiào
shǔ
níu
lóng
shé
yáng
hóu
gǒu
zhū
shǔ
gāo (tall)
pàng
shòu
聪明
cōng míng
bèn(silly)
可爱
kě aì
huài
hǎo
lǎn
kuài
dà(old/big)
xiǎo(small)
nǎ(which)
nián(year)
duō(how many)
shēng(born/give birth to)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.