13 terms

Classroom expressions

STUDY
PLAY
欢迎 huān yíng
Welcome
请 qǐng
Please
请进 qǐng jìn
Please come in
请站起来 qǐng zhàn qǐ lái
Please stand up
请坐下 qǐng zuòxià
Please sit down
请坐好 qǐng zuò hǎo
Please sit properly
请注意听 qǐng zhùyì tīng
Please listen carefully
请看 qǐng kàn
Please look
请安静 qǐng ānjìng
Please be quiet
跟我说 gēn wǒ shuō
Say (repeat) after me
再说一遍 zài shuō yī biàn
Repeat / say it again
请大声一点儿 qǐng dà shēng yī diǎn er
Please speak louder
请把书打开 qǐng bǎ shū dǎ kāi
Please open the book