14 terms

3rd yr ends- Regulate Blood, Stop Bleeding Rxs

STUDY
PLAY
Tao He Cheng Qi Tang
W-C → YangMing HEAT>Acute Low ab P° d/t xue yu
+ gyno d/o, urine prob/incontience, delirious speech,
tao ren, da huang, gui zhi, mang xiao, ZGC
Xue Fu Zhu Yu Tang
Xue Yu in Chest + LIV QI YU → HEAT (symp in chest, head, Ht, St)
Ge Xia Zhu Yu Tang
Xue Yu below the Diaphragm + LIV Qi Yu =ABD MASSES FIXED P°, chronic or cock's Diarrhea, Gyno d/o
Shao Fu Zhu Yu Tang
Xue Yu in Lower Abdomen d/t Xu COLD (Menses, Masses, Pain)
Shen Tong Zhu Yu Tang
Qi & Xue Yu > Bi in collaterals /channels (persistent body pain)
Bu Yang Huan Wu Tang -restore the 5/10ths
POST-STROKE Qi + Yang Xu → Xue Yu in Ch's → no nourishment
= hemiplegia, paralysis, atrophy, slurring, dry stool, freq. urine
Fu Yuan Huo Xue Tang
TRAUMA- acute blood and Qi Yu in channel
Shen Hua Tang(gen/transf dec)
Post partum blood Yu d/t Cold enter womb (lochia retention w/ cold P°)
Gui Zhi Fu Ling Wan
Xue Yu during pregger → restless fetus → bleeding + pain
GENTLE, can use long-term, worse w/ pressure
MILD PERSISTENT UTERINE BLEED DURING PREGNANCY
Wen Jing Tang- warm menses
REN + CHONG cold xu + Xue Yu → some HEAT/dryness
irreg menses, spotting, cold low ab pain, infertility, lowgradeF°
MILD PERSISTENT UTERINE BLEED, NOT FOR PREGGER**
Dang Qui Shao Yao San
Liv Xue Xu + Sp Xu Damp, Liv/Sp disharmony (Abd Pain/Cramp, Preg)
Shi Xiao San- sudden smile
Xue Yu in lower Ab obstructing → pain,
Irreg. Menses pain, lochia ret, post partum ab pain, wu ling zhi, pu huang
Huo Luo Xiao Ling Dan
Qi/Xue Xu obstruc collat, fixed stabbing P anywhere, fix ab mass
Dan Shen Yin- Salvia Decoc.
Xue/Qi Yu in MJ- ab/epi P° radiate up w/ Qi/Xue Yu s/s