48 terms

Japanese Verbs

STUDY
PLAY
hanasu
to speak
aruku
to walk
oyogu
to swim
yobu
to call
nomu
to drink
shinu
to die
tsukuru
to make
matsu
to wait
arau
to wash
akiru
to grow tired of
dekiru
to be able
taberu
to eat
oshieru
to teach
hairu
to enter
hashiru
to run
mairu
to go (humble)
shaberu
to talk, to chat
kau
to buy
isogu
to hurry
kasu
to lend
asobu
to play
yomu
to read
kaeru
to return
kimeru
to decide
miru
to look, watch
kariru
to borrow
tsukau
to use
motsu
to have
manabu
to learn
konomu
to like
kiku
to hear
neru
to sleep
ryokousuru
to travel
kaku
to write
hataraku
to work
keisansuru
to count
houmonsuru
to visit
aru
to be
shiru
to know something
suru
to do
hitsuyou ga aru
to need
tetsudau
to help
benkyousuru
to study
au
to meet
suwaru
to sit
nozomu
to want
ryourisuru
to cook
shiriau
to know someone