55 terms

Aardrijkskunde, 7 Stedelijke gebieden

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bereikbaarheid
De mate waarin je binnen korte tijd en zonder moeite kunt komen waar je wilt. Belangrijke voorwaarde voor stedelijke ontwikkeling.
Bestuurlijke netwerken
Vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen besturen van overheden en maatschappelijke organisaties.
Bewonerskenmerken
Grootte van huishoudens; Etniciteit; Inkomen; Gezinsfase; Leeftijd;
Burgerschap
De wijze waarop inwoners deelnemen aan de samenleving en meehelpen deze vorm te geven. Burgerschap heeft een politieke, sociale, culturele en een economische dimensie.
Buurt- of wijkvoorzieningen
Ontmoetingsmogelijkheden voor de bewoners van een buurt of wijk.
Buurtprofiel
De belangrijkste kenmerken van een bepaalde buurt samengevat. Het gaat om kenmerken van bewoners, woningen en woonomgeving.
Congestie
Verkeersopstoppingen die de bereikbaarheid en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van een stad beperken.
Creatieve stad
Een stad met een hoog aandeel werkenden in creatieve beroepen.
Deltametropool
De wereldstad aan de monding van grote rivieren.
Drempelwaarde
Het minimumaantal klanten dat een bedrijf of voorziening nodig heeft om rendabel te zijn.
Duale arbeidsmarkt
De grote kloof tussen banen voor hoog- en laagopgeleiden.
Gentrification
Het proces waarbij een vervallen wijk wordt opgeknapt en een woonwijk wordt voor de hogere inkomens. Door deze herstructurering krijgt de wijk een meer diverse bevolking wat betreft sociaaleconomische klasse.
Groeikernen
In de jaren zestig en zeventig door de overheid aangewezen plaatsen om suburbanisatie op te vangen. Deze plaatsen hebben grote wijken met flats en rijtjeswoningen, die nu voor herstructurering in aanmerking komen. Ze liggen verspreid door Nederland.
Groeisteden
In de jaren zestig en zeventig door de overheid aangewezen plaatsen om regionale ongelijkheid te bestrijden.
Groene Hart
Groen en grotendeels open, landelijk gebied dat tussen de vier grote steden ligt.
Grootstedelijke functies
Activiteiten in bedrijvigheid, openbaar bestuur, kennis en cultuur, waarvan de bevolking in de wijde omtrek van de steden gebruikmaakt.
Halfwegzone
Verstedelijkt gebied in Noord-Brabant en Gelderland.
Herstructurering
Het slopen van goedkope huurwoningen en de nieuwbouw van duurdere koopwoningen, met als doel een meer gevarieerde bevolkingssamenstelling van een buurt. Tevens wordt de openbare ruimte verbeterd.
Kenniseconomie
Een economie waarbij de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie.
Mainport
Intercontinentaal knooppunt in een transportnetwerk. Denk hierbij aan belangrijke zee- en luchthavens.
Metropoolvorming
De concentratie en intensivering van het ruimtegebruik in de steden als gevolg van het sterker verbonden raken van de stad met de rest van de wereld.
Milieubelasting
Druk op het milieu door de vervuiling van lucht, bodem en water.
Noordvleugel
Deel van de Randstad, bestaand uit de kernsteden Amsterdam en Utrecht, en zich uitstrekkend over drie provincies: van de haven van IJmuiden tot Almere, het Gooi en Amersfoort.
Objectieve sociale (on)veiligheid
De (on)veiligheid afgemeten aan het aantal criminele feiten dat door de politie is geteld.
Onderhoud
Tijdig opruimen en herstellen van de openbare ruimte.
Openbare ruimte
Ruimte die er voor iedereen is, maar die soms van niemand lijkt te zijn.
Overlast
Hinder die buurtbewoners ondervinden, bijvoorbeeld door harde muziek op ongewone tijden, vervuiling op straat, luidruchtige jongeren, intimidatie, drugsteelt of -handel enzovoort.
Overzichtelijkheid
Een goede inrichting en indeling van de openbare ruimte.
Pendelzone
Het gebied rond een stad waar de forensen wonen die in die stad werken.
Publiek-private samenwerking
Samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven.
Randstad
Stedelijk gebied gevormd door Amsterdam, Rotterdam, Den Haar en Utrecht met hun omgeving, in een ring gelegen rond een landelijk gebied.
Regionaal beleid
Beleid waarbij de inrichtingsvoorstellen van verschillende sectoren tot een geheel zijn gesmeed.
Regionale samenwerking
Samenwerking tussen de drie bestuurslagen - gemeenten, provincies en Rijk - die noodzakelijk is omdat de aanspraken van bewoners en bedrijven op de ruimte en voorzieningen vaak de gemeentegrens overschrijden.
Reikwijdte
De afstand die je maximaal wilt afleggen om gebruik te maken van een voorziening.
Ruimtelijke ordening
De wetten en regels van de overheid waarmee bepaald wordt op welke manier de ruimte gebruikt mag worden.
Sectoraal beleid
Beleid dat voor één onderwerp of sector van de samenleving geldt, bijvoorbeeld het migratiebeleid, het onderwijsbeleid, of het subsidiebeleid ten aanzien van huur- en koopwoningen.
Sociale cohesie
De bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen.
Sociale netwerken
Relaties en contacten die de bewoners in de buurt met elkaar hebben.
Sociale (on)veiligheid
De mate van (on)veiligheid die van binnen uit de samenleving komt.
Stadsvernieuwing
Het verbeteren van de kwaliteit van woningen door middel van opknappen of sloop en nieuwbouw.
Stedelijke distributie
De bevoorrading van winkels, kantoren en horeca.
Stedelijk netwerk
Steden die met elkaar verbonden zijn door infrastructuur en functionele relaties.
Structuurvisie Randstad 2040
Beleidsdocument uit 2008 over de versterking van de concurrentiepositie van de Randstad in de globaliserende wereld.
Subjectieve sociale (on)veiligheid
Het gevoel van (on)veiligheid dat veel mensen in de buurt hebben en dat afhankelijk is van persoonskenmerken.
Toegankelijkheid
Ook kwetsbare mensen kunnen gebruikmaken van de openbare ruimte.
Toezicht
Aanwezigheid van een aanspreekpersoon in de openbare ruimte.
Verkeersknooppunt
Plaats waar meerdere wegen bij elkaar komen.
Verloedering
Achteruitgang van de fysieke omgeving door bijvoorbeeld vandalisme, graffiti, zwerfvuil en hondenpoep.
Verzorgingsgebied
Gebied waar de gebruikers van een voorziening, of van voorzieningen in een stad, wonen.
Vinex-wijk
Plaats die vanaf 1993 door de overheid is aangewezen om suburbanisatie door middel van nieuwbouw op te vangen. Een Vinex-wijk ligt meestal aan de rand van een bestaande stad.
Woningbehoefte
Het aantal woningen, gespecificeerd naar soort en locatie, dat nodig is om aan de vraag te voldoen.
Woningkenmerken
Ouderdom; Eigendom; Woningtype; Staat van onderhoud.
Woonomgeving
De directe omgeving van woningen: voorgevel, balkon, voortuin, stoep, straat, plantsoen enzovoort.
Zakelijke dienstverlening
Dienstverlening aan overheid en bedrijven.
Zuidvleugel
Deel van de Randstad, binnen de provincie Zuid-Holland, bestaand uit de kernsteden Rotterdam en Den Haag en omgeving, en zich uitstrekkend tot Leiden.