NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
  2. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake
  3. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

3 True/False questions

  1. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockBuruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

          

  2. Si le viniera el novio irían al cine por la nocheSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

          

  3. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosEtxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke