NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Barazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke
  2. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
  3. Buruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

3 True/False questions

  1. Si le viniera el novio irían al cine por la nocheSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

          

  2. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

          

  3. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke