NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Euskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke
 2. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake
 3. Barazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

3 True/False questions

 1. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 2. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

 3. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosEtxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke

        

Create Set