NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Ilea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke
  2. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
  3. Barazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

3 True/False questions

  1. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosEtxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke

          

  2. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónLoteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake

          

  3. Si le viniera el novio irían al cine por la nocheSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke