NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Barazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke
  2. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
  3. Buruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

3 True/False questions

  1. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

          

  2. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

          

  3. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke