NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
  2. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
  3. Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

3 True/False questions

  1. Si se nos dijera la verdad se nos rompería el corazónEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

          

  2. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

          

  3. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEuskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke