NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke
 2. Etxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke
 3. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake

3 True/False questions

 1. Si me gustase la verdura, comería vainasBarazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

        

 2. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockBuruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

        

 3. Si se nos dijera la verdad se nos rompería el corazónEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

        

Create Set