NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke
  2. Buruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke
  3. Euskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke

3 True/False questions

  1. Si se le cayera el pelo, iría al médicoHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

          

  2. Si le viniera el novio irían al cine por la nocheIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

          

  3. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónLoteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake