NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake
  2. Euskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke
  3. Buruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

3 True/False questions

  1. Si a Elena se le estropease el coche de su padre se le caería el pelo.Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

          

  2. Si me gustase la verdura, comería vainasBarazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

          

  3. Si se nos dijera la verdad se nos rompería el corazónLoteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake