NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Buruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke
  2. Ilea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke
  3. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake

3 True/False questions

  1. Si a Elena se le estropease el coche de su padre se le caería el pelo.Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke

          

  2. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosEtxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke

          

  3. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEuskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke