NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

  1. Etxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke
  2. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake
  3. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

3 True/False questions

  1. Si me gustase la verdura, comería vainasIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

          

  2. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEuskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke

          

  3. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke