15 terms

travel necessities 2

STUDY
PLAY
袋子
dài zi ( bag)
信用卡
xìn yòng kǎ ( credit card)
电脑
diàn nǎo ( computer)
苹果电脑
píng guǒ diàn nǎo ( MacBook)
苹果手机
píng guǒ shǒu jī ( iPhone)
衣服
yī fu ( clothes)
shū ( book)
卫生纸
wèi shēng zhǐ ( toilet paper)
面巾纸
miàn jīn zhǐ ( tissue paper)
bǐ ( pen)
牙刷
yá shuā ( toothbrush)
牙膏
yá gāo ( toothpaste)
耳机
ěr jī ( headphone)
水壶
shuǐ hú ( water bottle)
零食
líng shí ( snack)