FÜÜSIKA

STUDY
PLAY
Mida näitab laeng?
Elektrilaeng on füüsikaline suurus, mis näitab, kui tugevasti keha osaleb elektromagnetilises vastastikmõjus.
tähis: q mõõtühik: 1C (kulon)
Nimeta laengu liigid ja kuidas nad üksteist mõjutavad.
Laengud jagunevad kaheks - kokkuleppeliselt positiivseteks ja negatiivseteks.
Samanimelised tõukuvad, erinimelised tõmbuvad.
Mis on elementaarlaeng? Millistel osakestel millise märgiga see esineb?
Elementaarlaenguks nimetatakse vähimat iseseisvalt eksisteerivat laengut. Prooton +e ja elektron -e.
tähis: e e=1,6 x 10 -19 C
Laengujäävuse seadus?
elektriliselt isoleeritud süsteemi kogulaeng on jääv suurus.
+e +(-e)=0
Mis on ja kuidas tekib positiivne ja negatiivne ioon?
Positiivne ioon on positiivselt laetud osake, mis tekib kui aatom loovutab väliskihilt elektrone.
Negatiivne ioon on negatiivselt laetud osake, mis tekib kui aatom liidab väliskihi elektrone.
Mis on elektrivool ja kuidas on määratud selle suund?
Elektrivool on laengukandjate suunatud liikumine. Voolusuund on kokkuleppeliselt positiivset laetud osakeste suund.
Võrdle ja too näiteid dielektrike ja juhtide kohta.
Juhid on ained, milles vabade laengukandjate arv on väga suur. Head elektrijuhid on nt metallid, kus vabadeks laengukandjateks on elektronid ja elektrolüüside vesilahused, kus vabadeks laengukandjateks on positiivsed ioonid.

Isolaatorid ehk dielektrikud ei juhi elektrit, kuid vabad laengukandjad praktiliselt puuduvad, nt kumm ja õhk.
Mida näitab voolutugevus?
Voolutugevus näitab, kui suur laeng läbib ajaühikus juhi ristlõiget.
tähis - l l= q/t 1A=1C/1s ühik- 1A (amper)
Colombi seadus?
Kahe laetud keha vahel mõjuv jõud on võrdeline nende kehade laengutega ja pöördvõrdeline kehade vahekauguse ruuduga

F=k q1q2/r2 k= 9x 10 9 Nm2/C2
Millega tegeleb elektrostaatika?
Elektrostaatika tegeleb paigalseisvate laetud kehade vastastikmõju uurimisega
Mida näitab dielektriline läbitavus?
Dielektriline läbitavus näitab mitu korda on elektriline jõud vaakumis suurem jõust antud aines. Kui vastus on negatiivne, siis tõmbejõud ja kui positiivne siis tõukejõud (samanimelised tõukuvad, erinimelised tõmbuvad).
Mis on magnet, püsimagnet?
Magnetiks nim metallist keha, mis tõmbab enda poole raudesemeid ja orienteerub võimalusel põhja-lõuna suunaliselt.
Püsimagnet on keha mis säilitab magnetilised omadused pikema aja vältel
Mis on magneti poolus ja neutraalne piirkond?
Magneti poolustel on magnetomadused kõige tugevamad. Nende vahel asub neutraalne piirkond, kus magnetomadused puuduvad.
Kuidas erinevad magnetid üksteist mõjutavad?
Magnetite samanimelised poolused tõukuvad erininmelised tõmbuvad.
Kus esineb magnetväli?
Magnetväli ümbritsev püsimagneteid ja liivaid laetud osakesi (elektrivool).
Millal on vooluga juhtmete vahel jõud maksimaalne ja millal minimaalne? Millal tüukuvad ja millal tõmbuvad?
Jõud on maksimaalne, kui juhtmed on paralleelsed, jõud on minimaalne kui juhtmed on risti. Erisuunaliste voolude korral juhtmed tõukuvad; samasuunaliste voolude korral juhtmed tõmbuvad.
Ampere seadus?
Ampere seadus ütleb, et juhtmelõigule mõjuv jõud on võrdeline juhet läbiva voolutugevusega I, juhtmelõigu pikkusega l ja suurusega nurgast alfa voolu suuna ning magnetvälja suuna vahel.
F=B x I x l x sinalfa
vasaku käe reegli rakendus
Kui vasakukäe väljasirutatud sõrmed osutavad voolu suunda ja magnetväli on suunatud peopessa, siis välja sirutatud pöial näitab juhtmelõigule mõjuva jõu suunda.
Võrdle magnetvälja ja elektrivälja jõujooni.
Magnetvälja jõujooned on kinnised jõujooned, mis on suunatud väljaspool magnetis põhjast lõunasse, sees lõunast põhja.
Elektrivälja jõujooned on kinnised jooned ehk pöörised.
Mida nätiab pinge?
Pinge näitab kahe punkti vahelist potensiaali. Pinge näitab kui suur töö tehakse ühikulise positiivse laengu viimiseks ühest punktist teise.

U=gamma1 x gamma2 U=A/q
Mida näitab potensiaal?
Potensiaal näitab, kui suur on vaadeldavas punktis ühikulise positiivse laenguga keha potensiaalse energia

gamma = Wp/q Wp= laengu potensiaalne energia
q= laengu suurus
Mida näitab Lorentzi jõud?
Magnetväljas liikuvale laengule mõjuv jõud on võrdne laengu, laengukiiruse, magnetinduktsiooni ja laengu liikumise kiiruse ning magnetinduktsiooni vahelise nurga siinuse korrutisega.
FL= q x v x B x sinalfa
F
Millest sõltub magnetväljas liikuva juhtme otstel tekkiva pinge suurus? vüt
Induktsiooni elektromotoorjõud on pinge, mis tekib magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele.
Mis on ja mida näitab elektromotoorjõud?
Elektromotoorjõud näitab, kui suure töö teevad kõrvaljõud selleks, et toimetada vooluringi suvalises punktis paiknev positiivne ühiklaeng läbi kogu ringi samasse punkti tagasi. See näitab maksimaalset pinget, mida vooluallikas suudab tekitada, seetõttu nim seda ka allikpingeks.
Mida näitab elektrivälja tugevus
Väljapunkti asetatud punktlaengule mõjuva jõu ja selle laengu suhe
Faraday seadus VÜT
Faraday induktsiooniseadus ütleb, et induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega.

VALEM
Mida näitavad mahutavus ja induktiivsus ja kuidas on need seotud elektri ja magnetvälja energiaga ? VÜT
Mahutavus ehk elektrimahtuvus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha võimet säilitada elektrilaengut. See näitab, kui suure laengu üleviimisel ühelt kehalt teisele tekib kehade vahel pinge 1 volt.

tähis-C ühik-1 F (farad) C= q/U

Induktiivsus on vooluringi omadus tekitada magnetvälja. See näitab kui suur eneseinduktsiooni elektromotoorjõud tekib juhis kui vool muutub ühikulise suuruse võrra.

VALEM

JNE