133 terms

DSM1:1 Tentafrågor

STUDY
PLAY
Nämn 2 isotyper av immunglobulin och någon specifik funktion för var och en av dem.
IgA mukosalt immunsvar; IgM primärt immunsvar, IgG
komplementbindande, IgE allergi, IgD ytbundet okänd funktion
Nämn två funktioner av antikroppar i infektionsförsvaret.
Opsonisering, neutralisering, komplementbindning, adhesionshämning, antikroppsberoende
cellmedierad cytotoxicitet (ADCC)
Ange tre celltyper som räknas till de professionella antigenpresenterande cellerna?
Makrofag, monocyt, B-cell, dendritisk cell
Ett föräldrapar till ett barn som behöver en benmärgs- eller hematopoetisk stamcellstransplantation
tvekar till att typa bägge syskonen till barnet, eftersom de är rädda att det skall uppstå konkurrens om
vem som ska bli donator om bägge syskonen har samma HLA typ som det sjuka barnet. De frågar dig
hur stor sannolikheten är att bägge syskonen har samma HLA typ som det sjuka barnet. Räkna ut denna
sannolikhet.
1/16 (1/4 x 1/4)
5 Nämn två cytokiner som kan inducera feber.
IL-1, TNFα, IL-6
Ange tre basala skillnader mellan den G+ och den G- cellväggen.
G+ har tjockare peptidoglykanlager, G- har ett yttermembran, G- har lipopolysackarid (endotoxin, LPS)
i yttermembranet, G+ har teikoinsyra, G+ har olika cellväggsbundna proteiner som binder till humana
proteiner.
Vad är det för skillnad mellan begreppen sterilisering och desinfektion? (OBS frågan gäller ej metoder)
Sterilisering innebär död för alla mikroorganismer; desinfektion innebär att antalet (patogena)
mikroorganismer drastiskt minskas.
Till vilken typ av molekyl binder vanligen:
a) Staphylococcus aureus protein A
b) Escherichia coli fimbrier typ I
c) Fibrinogenbindande protein
a) Immunglobulin G, Fc-delen av immunglobulin (alternativa svar)
b) Glykoprotein, mannos, cellreceptor
c) Fibrinogen, fibrin
Beskriv den cellulära verkningsmekanismen för sk superantigen?
Superantigen verkar genom att binda MHC klass II-molekylen till T-cellsreceptorn (TCR) oberoende av
antigenspecificitet. Detta resulterar i en ospecifik stimulering av ett stort antal T-celler, vilket kan leda
till varierande sjukdomssymptom.
Ge två exempel på hur bakteriens flagell(er) kan utgöra en avgörande virulensfaktor.
Bakterien simmar längs en kateter in i urinblåsa (eller blod)
Bakterien simmar genom slemlagret till epitelcell (i tarm)
Beskriv kortfattat två sätt för genöverföring mellan bakterier.
Transformation, dvs överföring av fritt DNA; transduktion, dvs överföring av DNA via bakteriofag;
konjugation, dvs överföring av DNA direkt mellan celler med hjälp av F-pili.
Hur kan bakterier ta sig igenom ett epitelcellslager till subepitelet? Ange två sätt.
Toxisk effekt förstör epitelcellerna
Stimulering till upptag i och transport genom epitelceller (transcytos)
Deaktivering av intercellulära kontakter ("cellular junctions") ger ökad permeabilitet mellan
epitelcellerna
Vilken komponent/funktion i det ospecifika försvaret är av störst betydelse i försvaret mot bakterier som lyckats etablera en infektion i kroppen?
Fagocytosen (alt opsonisering)
Nämn en svamp som kan orsaka opportunistisk, systemisk infektion.
Pneumocystis, Candida eller Aspergillus.
Parasiter har ofta komplexa livscykler som inbegriper zoonoser och vektorer. Associera följande termer
med varandra (ett ord i vänster spalt med ett ord i höger spalt):
Sömnsjuka Leishmania
Toxoplasma tse-tse fluga
Orientböld Entamoeba histolytica
Blodig diarre Kattdjur
Sömnsjuka - tse-tse fluga
Toxoplasma - kattdjur
Orientböld - Leishmania
Blodig diarre - Entamoeba histolytica
Mellan 14-25 % av den svenska befolkningen bär på en kronisk asymptomatisk infektion med parasiten
Toxoplasma gondii. Nämn två tillstånd då Toxoplasmainfektion kan vara potentiellt livshotande.
Graviditet (för fostret)
Immunosuppression (tex steroider, cellgifter eller infektion)
HIV-AIDS
Malignitet
Organtransplantation
Beskriv fyra skillnader mellan en MHC klass I molekyl med sin peptid jämfört med en MHC klass II
molekyl och sin peptid. Skillnaderna kan vara strukturella och funktionella.
MHC class I:
Only one membrane anchored chain
Peptides are 8-10 amino acids long
Present mainly peptides produced in the
cytoplasm of the cell
Recognized by CD8+ T-cells
Lead to activation of cytotoxic T cells

MHC class II.
Two membrane anchored chains
Peptides are 13-25 amino acids long
Present mainly peptides from
taken up from the outside by the cell
Recognized by CD4+ T-cells
Lead to activation of T helper cells
Vid bakteriella infektioner orsakas ofta en vävnadsskada. Ge fyra exempel på olika mekanismer för
uppkomsten av en sådan skada, bortsett från effekten av något exotoxin från bakteriern.
Invasion of cells, endotoxin, overstimulation of phagocytes, atopic allergic reaction, toxic interleukins, T-cell hypersensitivity.
En 65-årig man med lever karcinom har behandlats med systemisk kemoterapi i c:a 6 månader. Han
kommer till akutmottagningen med hög feber och lågt blodtryck. Två dagar senare finner man Candida
parapsilosis i hans blododlingar.
1) Ange två predisponerande faktorer för opportunistisk svampinfektion.
2) Namnge de två vanligaste patogena svamparna, en jästsvamp och en mögelsvamp.
Host debilitation, impaired immunity as a result of cytotoxic drug therapy and/or radiation, AIDS,
inflammation of mucosas, intravenous catheters, among others. 2) Candida albicans, Aspergillus
fumigatus
Beskriv vad som skiljer virus från andra mikroorganismer
Viruses are:
- filterable, obligate intracellular parasites that
- reproduce by assembly of preformed components rather than by division
- lack the apparatus required for generation of metabolic energy or protein synthesis (ribosomes)
(Two of these three points should be mentioned)
Förklara uttrycket "Selektiv toxicitet" i samband med antibiotika och ge två exempel på hur det uppnås
med vanliga antibiotika
Antibiotikat är toxiskt endast för bakterier och inte för människans celler. Verkar på cellvägg (har ej
våra celler), verkar på målorgan som är annorlunda hos bakterierna, verkar på metabolism som inte
finns hos oss, analog till enymsystem som inte finns hos eller är annorlunda hos människa.
Ange två olika sätt som viruspartikeln kan ta sig genom det yttre cellmembranet och vidare in i cellen.
Translokation, Envelope-membranfusion, endocytos.
Beskriv och förklara följande möjliga resultat av en virus infektion.
a. Abortiv infektion.
b. Akut infektion.
c. Kronisk infektion.
d. Latent infektion.
a. The virus enters the cell, but either cannot initiate or cannot complete its replication (defective virus
or infection of a non permissive cell)
b. The virus enters the cell and completes its replicative cycle (permissive cell), new virions are
produced (productive infection) and then the host immune response clears the virus(e.g. HAV)
c. The virus enters the cell and completes its replicative cycle (permissive cell), new virions are produced (productive infection), but virus is not cleared by the host immune system (e.g. HBV and HCV).
d. The virus establishes itself within the host cells without ongoing replication (no production of
virions). During latent infection there is a limited viral gene expression. Latent infection is life long, no clearance (e.g. Herpes viruses).
Picornavirus uppvisar stor genomisk variation medan Epstein-Barr virus varierar förhållandevis lite. Vad
beror denna fundamentala skillnad mellan RNA-virus och DNA-virus på?
Replikation av RNA virusgenomet är beroende av enzymet RNA-beroende polymeras, som är ett
slarvigt enzym och gör misstag.
Ange två faktorer som bestämmer celltropism för ett specifikt virus.
1) Närvaro av virusreceptorer på cellytan och 2) virus förmåga att använda sig av cellulära
mekanismer för replikation av nukleinsyra och proteinsyntes.
Ange fyra virus som kan etablera persistenta infektioner.
Retrovirus, Adenovirus, Herpesvirus, Papillomvirus, HBV, HCV
Nya varianter av influensavirus, som t.ex. fågelinfluensavirus, förekommer ständigt; förklara skillnaden mellan "antigenic drift" och "antigenic shift" av influensavirus
1) antigenic drift beror på mutationer i gen som kodar för tex virushemagglutinin;
2) Antigenic shift innebär att en rekombination sker mellan en influensavirusstam från människor och ett virus från t ex en fågel; rekombination av de två virusgenomen leder till en markant förändring i t.ex.
hemagglutiningenen.
Varför aktiverar virus cellcykeln? Ange två olika skäl.
1) För att viruset skall kunna använda cellens replikationsmaskineri för sin egen replikering. 2) Ökar antalet celler som kan infekteras av virus. 3) Ökar exponering och spridning. 4) Underlättar tillträde till specifika cellulära kompartments.
Vilka är de två principiellt viktiga sätt på vilka virus kan orsaka skador/symtom vid en virus infektion ?
Viral cytopatogenes (lytisk infektion, apoptosis etc.);
Immun-medierad cytopatogenes (interferon, CTL etc)
Genom vilka infektionsvägar kommer virus oftast in i kroppen?
Huden, luftvägarna, mag/tarmkanalen, sexuellt
Ange tre kriterier som används för att klassificera virus i de olika virusfamiljerna.
Typ av nukleinsyra (DNA alt RNA), typ av kapsid (helikal alt. ikosahedral symmetri),
närvaro eller frånvaro av hölje
Ange och rita de viktigaste stegen vid virusreplikation (totalt 7 steg)
Bindning till cellulära receptorer
Penetration av målceller
Virushöljet och kapsid försvinner - avklädning
Replikation av genomet/transkription och translation
Sammansättning av viruspartiklar / ihopsättning
Mognad
Utsöndring - lys eller utknoppning / budding av partiklar
Två franska forskare, Dr Francoise Barre´-Sinoussi och Dr Luc Montaigner har tilldelats årets Nobelpris i Medicin för isoleringen av HIV-viruset, som orsakar AIDS. Identifieringen av viruset baserades på aktiviteten hos ett enzym som är aktivt i ett tidigt skede av replikationen hos retrovirus när virus RNA kopieras till DNA. Vilket enzym är detta?
RNA-dependent DNA-polymerase eller Reverse transcriptase
De antivirala läkemedel som finns för behandling av HIV är riktade mot olika steg av virusets livscykel och läkemedlen är indelad i olika grupper beroende på
verkningsmekanism.
Vilka är dessa grupper? Ange minst fyra.
inträdeshämmarna /entry inhibitors (som inkluderar fusionshämmare, co-receptorantagonister och hämmare av attachment), nukleosid RT hämmare, non-nukleosid RT hämmare, proteashämmare, integrase hämmare.
De antivirala läkemedel som finns för behandling av HIV är riktade mot olika steg av virusets livscykel och läkemedlen är indelad i olika grupper beroende på
verkningsmekanism.
Effekten av läkemedlen är mycket högre om de ges i kombination som HAART. Vad
betyder HAART och vad innebär det?
Highly active antiretroviral terapi - individualiserad kombinationsbehandling för att optimera effekten och minska förekomsten av resistenta virusstammar.
Vilka cellulära mekanismer, kritiska för tumörutveckling, kan påverkas av virus?
Initiering av proliferation och apoptos.
Ge åtminstone 2 exempel på tumörvirus och förklara hur de kan påverka cancerutveckling.
EBV, HPV, HHV8, HBV, HCV, HTLV
Virus är i fokus för årets Nobel pris, dr Haral zur Hausen tilldelas Nobel priset i medicin för upptäckten att HPV kan påverka cancerutveckling. Vilken cancerform är associerad till HPV?
Cervixcancer
A: Vilken är den betydelsefulla överlevnadsstrategi som vissa parasiter och svampar använder sig av för att motarbeta immunsystemet?
B: Vad är namnet på den molekyl som är involverad i denna strategi hos Plasmodium
falciparum ?
C: Vad är dess funktion ?
D: Vad kan den orsaka?
A: Antigen variation
B: PfEMP1
C: Adhesion
D: Mikrovaskulär obstruktion och svår malaria
A: Vad är namnen på de två svampar som kan finnas i vår normal flora ?
B: En av dessa förekommer bland annat i tarm kanalen. Ungefär hur många procent bär på
den?
A: Candida albicans och Pityriasis versicolor (Endast genus ger också poäng)
B: ≈ 70% (60-80 % ger poäng)
A) Vad är en parasit och i vilka huvudgrupper indelas de medicinska parasiterna ?
B) I vilka huvudgrupper indelas maskarna ?
C) Den ena gruppen indelas i två undergrupper. Ange dessa .
A) En parasit är en organism som lever på, i eller med en annan levande organism från vilken den får sin näring. Till parasiterna hör leddjur (artropoder), maskar (helminter) och urdjur (protozoer).
B) Platt- (platyhelminter) och rund maskar (nematoder).
C) Platt maskarna indelas i flundror (trematoder) och bandmaskar (cestoder).
Vad betyder förkortningen SCID?
Nämn två celltyper som kan vara påverkade vid detta syndrom. nämn också den vanligaste behandlingsmetoden.
Svår kombinerad immundefekt, severe combined immunodeficiency.
T-celler, B-celler, NK-celler. Benmärgstransplantation (hematopoetisk
stamcelltransplantation)
Diskutera skillnaden mellan hur en NK-cell och en T-cell använder sig av MHC-
molekyler när de skall avgöra om en cell är sjuk och måste elimineras.
T-cellen kräver närvaro av MHC molekyler för att med sina aktiverande T-cellsreceptorer kunnna se om cellen visar upp främmande antigen i form av peptider i klyftan. NK-cellerna kräver snarast frånvaro av MHC, i alla fall reagerar de bättre om MHC klass I inte är där, vilket beror på att de har inhibitoriska receptorer som känner igen MHC (klass I).
Var finner man s k M-celler? Beskriv kortfattat deras funktion.
I tarmepitelet. De tar upp antigen från tarmlumen
och transporterar dem genom epitelet till underliggande lymfoid vävnad.
Om en person föds med en genetisk defekt i CD40 eller dess ligand CD40L, vad får detta för konsekvens för personens antikroppssvar ?
Massor av IgM, men lite IgG, IgE, IgA, p g a av switchen inte fungerar
a) Vad består lipopolysackariden utav ?
b) Vad består en plasmid utav ?
c) Vad består flagellen utav ?
d) Vad består teikonsyror utav ?
a) en glycolipid
b) DNA
c) ett protein, flagellin
d) (dekorerade) organiska fosfopolymerer
Varför orsakar bakterier (och virus) skador på människa ? Ange några (minst 3) ur
utvecklingssynpunkt möjliga förklaringar till detta.
Symtom som t ex rinnande näsa och ögon, diarré, ökad urineringsfrekvens, nysningar och hosta ger god spridning av mikroorganismen. Ofta orsakas inte symtomen av mikroorganismen utan av kroppens försvar mot denna. I vissa fall är skadorna "misstag". Lokala skador på celler och vävnad ger god näring åt där växande bakterier. (Fler spekulationer kan ge poäng).
Vid vilken typ av antibiotika-användning uppkommer risk för ökning av antalet resistenta bakterier ?
Alla. (Inga andra förslag är korrekta. Om mycket god motivering kan ½ poäng ges.)
Vad består en viruspartikel av och vad kallas den?
Partikeln kallas virion och genomet består av EN typ av nukleinsyra (RNA eller DNA),
samt ett proteinskal, som kallas kapsid. Tillsammans bildar de en nukleokapsid. Denna
omges ibland av ett hölje, som fås från cellen. Vissa virus har dessutom ett polymeras. För
hel poäng måste de ange EN typ av nukleinsyra samt kapsidproteinet
Ange minst 3 olika sätt, som virusfamiljer kan förhålla sig till sin mRNA, som skiljer sig från det gängse med information från DNA till mRNA till protein. Ange familjernas namn.
a) virus genom fungerar som mRNA hos enkelsträngade och positiva RNA virus som
picornavirus, coronavirus, togavirus, flavivirus, caliciviridae
b) virus genomet är negativsträngat och måste då göra en mRNA som är komplementär
med hjälp av det polymeras som det har med sig i partikeln
c) retrovirus gör DNA från sitt RNA genom med hjälp av omvänt transkriptas
d) hepatitB virus gör en RNA kopia från sitt DNA genom, som fungerar som templat för att
göra nytt DNA med hjälp av sitt omvända transkiptas
e) reovirus som har dubbelsträngat RNA, transkriberar också sitt genom för att det ska bli
mRNA med hjälp av sitt eget RNA polymeras.
FEL: dubbelsträngade DNA virus som herpes och papillomavirus
Koppla ihop följande herpesvirus med varsin sjukdom:
HSV typ 1 mononukleos
HSV2 vattkoppor
EBV genitala blåsor
VZV munsår
HSV typ 1 och munsår
HSV 2 och genitala blåsor
EBV och mononukleos
VZV och vattkoppor
Vilka virusfamiljer har segmenterat genom och vilka epidemiologiska konsekvenser kan detta få?
a) ortomyxovirus (influenza), b) bunyavirus, c) reovirus (rotavirus)
Vad står uttrycken antigenic "drift" och "shift" för?
Drift är uttryck för de ständigt pågående mutationerna, som är särskilt betydelsefulla för RNAvirus. Shift står för utbyte av ett helt gensegment, som kan ske hos virusfamiljer med segmenterat genom. Det kan ge upphov till pandemier, men för detta krävs att det finns en annan värd (zoonos).
Vilka virusfamiljer måste ha med sig ett polymeras när de infekterar en cell? Ge minst 2 exempel och ange virusfamiljen och/eller species.
Följande virus famljer behöver det: alla negativsträngade, som ortomyxovirus, paramyxovirus och en hel rad andra negativsträngade virus, som arenavirus, rabdovirus, filovirus, bunyaviridae, reovirus, samt retrovirus och hepatit B.
Vilka steg ingår i virusreplikationen? Ange minst 6 steg och i vilken ordning de förekommer.
Adsorption, penetration, avklädnad (uncoating), replikation, translation, ihopsättning, mognad, frisättning (mognad sker tillsammans med antingen ihopsättningen, vid frigörelsen eller ännu senare (hos HIV), varför det inte riktigt räknas som ett eget steg. De får ett halvt rätt för varje steg. Har de nämnt mognad som ett eget steg får de rätt för det
med.
Vad är gemensamt för parasiter och svampar men skiljer dem från bakterier och virus?
Vad har detta för betydelse vid utveckling/användning av läkemedel ?
a) Parasiter och svampar är eukaryota organismer. Deras celler har samma basala struktur som våra egna.
b) Eftersom våra celler också är eukaryota finns det mindre som skiljer dem åt jämfört med t.ex . bakterier. Många läkemedel mot parasiter kan därför också vara mer toxiska för oss och ha fler biverkningar.
Vilket är den vanligaste förekommande parasiten i Sverige?
Vilka rekommendationer ger man till gravida kvinnor för att hindra dem att drabbas av denna parasitsjukdom, och varför är det så viktigt?
Toxoplasma gondii.
Inte äta rått (eller blodigt) kött och undvika att göra rent i kattlåda. Parasiten kan smitta via cystor (bradyzoiter) som finns i vävnad om man äter rått eller dåligt tillagat kött. Katten är parasitens huvudvärd och via kattens avföring utsöndras parasiter (oocystor), dessa kan sedan (om än oavsiktligt) via munnen infektera människa.
Hur sprids malaria?
Myggor
Hur skyddar man sig mot malaria?
Skydda genom myggnät, myggstift, heltäckande kläder, eventuellt profylaktisk
medicinering.
Nämn likheter och skillnader i cellväggen hos bakterier i jämförelse med
membranstrukturer hos celler.
Likheter med mitokondriemembranet: Respirationskedjan
Likheter med cellmembranet (mitokondriemembranet): Transport och
signaltransduktionsmolekyler (cytoplasmamembranet).
Olikheter: Bakterierna har unika strukturer (LPS, peptidoglykan, flageller) vilka kan agera som proinflammatoriska komponenter och som mål för antibiotika.
Ange tre principiellt olika sätt med vilken en bakterie kan donera sin genetiska information om antibiotikaresistens till en känslig bakterie.
a) Överföring av plasmid via konjugation.
b) Upptag av kromosomalt eller plasmidburet DNA via transformation.
c) Fag-medierat upptag via transduktion.
Varför är det av intresse för behandlande läkare att veta vilket släkte/art som patientens sjukdomsalstrande bakterie tillhör - "räcker det inte med att behandla bort den"? Ange några olika skäl.
Arten kan säga mycket om 1) sjukdomens förmodade förlopp/prognos; 2) smittvägar,
risker för omgivningen; 3) behov av behandling; 4) lämplig behandling, dvs förmodad
antibiotikakänslighet etc.
Antibiotika kan orsaka ekologiska störningar 1) i kroppen och 2) ibland i
omgivningen/naturen. Förklara detta och ge ett exempel på problem pga vardera typ av störning.
1) Avdödande av normalflorans bakterier. Överväxt av svamp eller C. difficile, alt. Ökad känslighet för andra infektioner.
2) Störning av reningsverkens och/eller naturens (recipientens) mikroflora. Quinoloner nedbryts ej, ger fortsatt selektion av resistensgener.
Ekologiska störningar som behandlas i förra frågan är ju negativa. Vilken(a) egenskap(er) skulle du vilja ha hos ett antibiotikum för att minimera störningarna a) i kroppen b) i omgivningen?
a) Antibiotikat intages per os och är inaktivt i tarmen och aktiveras på "arbetsplatsen". Alt. Har mycket smalt spektrum som så att endast de patogena organismerna påverkas. B) inaktiveras helt i kroppen; alt. Utsöndras inaktivt; alt. Inaktiveras genast i omgivningen.
Escherichia coli förekommer i bakterielistor i alla risklasserna 1, 2 och 3. Förklara hur
detta kan komma sig, och ge exempel på olika sjukdomar och sjukdomsfaktorer.
Klass1: apatogena labstammar är klass 1 organismer, som ofta används i genetiska
experiment. Orsakar ej sjukdom.
Klass 2: Ingår i normalfloran i tarmen, men kan komma ut genom tarmväggen vid skada och orsaka abscesser, sepsis, meningit etc. Kan ge urinvägsinfektioner. Urinvägspatogena E. coli = UPEC. Kan ta upp virulensfaktorer (adhesiner, invasin, toxiner, etc.) och orsaka diarrésjukdomar (DEC).
Klass 3: Kan ta upp gener för bl a produktion av Shigalike toxin (shigellatoxin, verotoxin) och orsaka (entero)haemorraghisk colit, kallas då EHEC. Har komplikationen Haemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS), vilken orsakar dödsfall.
Något exempel i varje klass krävs för full poäng.
a) Vilken typ av immuncell mognar ej ut vid Brutons sjukdom ?
b) Vilken typ av infektioner uppträder i ökad frekvens om man saknar B-lymfocyter?
a) B-lymfocyter
b) (varbildande) bakteriella infektioner
Nämn tre särskiljande komponenter eller funktionella särdrag hos tarmens immunsystem (jämfört med blod, lymfknutor och mjälte).
a) M-celler som transporterar antigen över epitelbarriären för presentation i
b) Peyer's patches - ansamlingar av lymfoid vävnad som liknar lymfknutor
strukturellt och funktionellt
c) Intraepiteliala T-lymfocyter med γ-δ receptor som eliminerar skadade tarmepitelceller
d) IgA-antikroppar som transporteras över epitelbarriären och verkar i slemhinnan
e) merTh2 och Treg (hämmande) T-cellssvar, mindre Th1
Nämn 2 isotyper av immunglobulin och någon specifik funktion för var och en av dem.
IgA mukosalt immunsvar; IgM primärt immunsvar, IgG komplementbindande, IgE allergi, IgD ytbundet
okänd funktion
Nämn två funktioner av antikroppar i infektionsförsvaret.
Opsonisering, neutralisering, komplementbindning, adhesionshämning, antikroppsberoende
cellmedierad cytotoxicitet (ADCC)
Ange tre celltyper som räknas till de professionella antigenpresenterande cellerna?
Makrofag, monocyt, B-cell, dendritisk cell
För vilken infektionssjukdom rapporteras flest fall per år till Smittskyddsinstitutet ?
Chlamydiainfektion
Vad är vanligen den viktigaste principiella skillnaden mellan sjukdomar som orsakas av mikroorganismer (infektioner) och andra typer av sjukdomar ur omgivningens synpunkt?
Möjligheten till smittspridning
Ange tre basala skillnader mellan den G+ och den G- cellväggen.
G+ har tjockare peptidoglykanlager, G- har ett yttermembran, G- har lipopolysackarid (endotoxin, LPS) i yttermembranet, G+ har teikoinsyra, G+ har olika cellväggsbundna proteiner som binder till humana proteiner.
Vad är det för skillnad mellan begreppen sterilisering och desinfektion? (OBS frågan gäller ej metoder)
Sterilisering innebär död för alla mikroorganismer; desinfektion innebär att antalet (patogena) mikroorganismer drastiskt minskas.
Till vilken typ av molekyl binder vanligen:
a) Staphylococcus aureus protein A
b) Escherichia coli fimbrier typ I
c) Fibrinogenbindande protein
a) Immunglobulin G, Fc-delen av immunglobulin (alternativa svar)
b) Glykoprotein, mannos, ytantigen (receptor) på cell (alternativa svar)
c) Fibrinogen, fibrin
Beskriv den cellulära verkningsmekanismen för sk superantigen?
Superantigen verkar genom att binda MHC klass II-molekylen till T-cellsreceptorn (TCR) oberoende av antigenspecificitet. Detta resulterar i en ospecifik stimulering av ett stort antal T-celler, vilket kan leda till varierande sjukdomssymptom pga överaktivering av immunsvaret, fr a bildning av cytokiner.
Ge två exempel på hur bakteriens flagell(er) kan utgöra en avgörande virulensfaktor.
Bakterien simmar längs en kateter in i urinblåsa (eller blod)
Bakterien simmar genom slemlagret till epitelcell (i tarm)
Hur kan bakterier ta sig igenom ett epitelcellslager till subepitelet? Ange två sätt.
Toxisk effekt förstör epitelcellerna
Stimulering till upptag i och transport genom epitelceller (transcytos)
Deaktivering av intercellulära kontakter ("cellular junctions") ger ökad permeabilitet mellan epitelcellerna
Vilken komponent/funktion i det ospecifika försvaret är av störst betydelse i försvaret mot bakterier som lyckats etablera en infektion i kroppen?
Fagocytosen (alt. opsonisering)
Nämn en svamp som kan orsaka opportunistisk, systemisk infektion.
Pneumocystis, Candida eller Aspergillus.
Parasiter har ofta komplexa livscykler som inbegriper zoonoser och vektorer. Associera följande termer med varandra (ett ord i vänster spalt med ett ord i höger spalt):
Sömnsjuka Leishmania
Toxoplasma tse-tse fluga
Orientböld Entamoeba histolytica
Blodig diarre Kattdjur
Sömnsjuka - tse-tse fluga
Toxoplasma - kattdjur
Orientböld - Leishmania
Blodig diarre - Entamoeba histolytica
Mellan 14-25 % av den svenska befolkningen bär på en kronisk asymptomatisk infektion med parasiten Toxoplasma gondii. Nämn två tillstånd då Toxoplasmainfektion kan vara potentiellt livshotande.
Graviditet (för fostret)
Immunosuppression (tex steroider, cellgifter eller infektion)
HIV-AIDS
Malignitet
Organtransplantation
Nya varianter av influensavirus, som t.ex. fågelinfluensavirus eller den nya influensan, förekommer ständigt; förklara skillnaden mellan "antigenic drift" och "antigenic shift" av influensavirus
1) antigenic drift beror på (mindre) mutationer i någon gen som kodar för tex virushaemagglutinin;
2) antigenic shift innebär att en rekombination sker mellan en influensavirusstam från människor och ett
virus från ett annat djur, t ex en fågel; rekombination av de två virusgenomen leder till en markant förändring i t.ex. hemagglutiningenen.
"Antigenic drift" och "antigenic shift" kan ha betydelse för virusstammens virulens. På vilket annat sätt har
förändringen betydelse för individ och samhälle ? Ange två konsekvenser.
Förändrade ytantigen ger
1) nya möjligheter för viruset att orsaka sjukdom i samma population, eftersom existerande immunitet minskar i betydelse.
2) Nya vacciner kan behövas.
3) Likheter med tidigare ytantigen som förekommit för många år sedan kan ge upphov till (viss) immunitet hos äldre individer.
Varför är plasmidburen antibiotikaresistens "värre" än kromosomburen ? Ange två skäl.
1) Plasmider kan lätt spridas till andra bakterier i omgivningen; 2) Plasmider kan spridas till andra
species; 3) Plasmider kan bära på resistensgener för flera olika antibiotika.
Vid bakteriella infektioner orsakas ofta en vävnadsskada. Ge fyra exempel på olika mekanismer för uppkomsten av en sådan skada, bortsett från effekten av något exotoxin från bakterien.
Invasion of cells, endotoxin, overstimulation of phagocytes, atopic allergic reaction, toxic interleukins, T-cell hypersensitivity.
En 65-årig man med lever karcinom har behandlats med systemisk kemoterapi i c:a 6 månader. Han kommer till akutmottagningen med hög feber och lågt blodtryck. Två dagar senare finner man Candida parapsilosis i hans blododlingar.
1) Ange två predisponerande faktorer för opportunistisk svampinfektion.
2) Namnge de två vanligaste patogena svamparna, en jästsvamp och en mögelsvamp.
1) Host debilitation, impaired immunity as a result of cytotoxic drug therapy and/or radiation, AIDS,
inflammation of mucosas, intravenous catheters, among others.
2) Candida albicans, Aspergillus fumigatus
Beskriv vad som skiljer virus från andra mikroorganismer, minst två punkter.
Viruses are:
- obligate intracellular parasites that
- are filterable (very small)
- reproduce by assembly of preformed components rather than by division
- lack the apparatus required for generation of metabolic energy or protein synthesis (ribosomes)
(Two of these three points should be mentioned)
Förklara uttrycket "Selektiv toxicitet" i samband med antibiotika och ge två exempel på hur det uppnås med vanliga antibiotika
Antibiotikat är toxiskt endast för bakterier och inte för människans celler. Verkar på cellvägg (har ej våra celler), verkar på målorgan som är annorlunda hos bakterierna, verkar på metabolism som inte finns hos oss, analog till enzymsystem som inte finns eller är annorlunda hos människa.
Vi är kontinuerligt infekterade/koloniserade med en normalflora av bakterier och möjligen parasiter, och vi bär på ett antal persisterande virus/virusgenom. Detta är ju bra för mikroorganismerna och deras spridning, men på vilket sätt kan detta faktum vara av nytta för oss ? Ange minst 2 olika sätt.
1) Normalfloran skyddar mot patogener (kolonisationsresistens); 2) Kontinuerlig aktivering av immunförsvaret; 3) Påverkan på immunförsvaret så att risken för immunologiska sjukdomar, såsom allergier och autoimmuna sjukdomar, minskar; 4) Stimulering av epitelceller (fr a i tarmen) till förbättrade funktioner.
Beskriv och förklara följande möjliga resultat av en virus infektion.
a. Abortiv infektion.
b. Akut infektion.
c. Kronisk infektion.
d. Latent infektion.
a. The virus enters the cell, but either cannot initiate or cannot complete its replication (defective virus or infection of a non permissive cell)
b. The virus enters the cell and completes its replicative cycle (permissive cell), new virions are produced (productive infection) and then the host immune response clears the virus(e.g. HAV)
c. The virus enters the cell and completes its replicative cycle (permissive cell), new virions are produced (productive infection), but virus is not cleared by the host immune system (e.g. HBV and HCV).
d. The virus establishes itself within the host cells without ongoing replication (no production of virions). During latent infection there is a limited viral gene expression. Latent infection is life long, no clearance (e.g. Herpes viruses).
Picornavirus uppvisar stor genomisk variation medan Epstein-Barr virus varierar förhållandevis lite. Vad beror denna fundamentala skillnad mellan dessa virus på?
Replikation av RNA virusgenomet (picornavirus) är beroende av enzymet RNA-beroende polymeras, som är ett slarvigt enzym och gör misstag,medan EB-virus är ett DNA-virus.
Ange två faktorer som bestämmer celltropism för ett specifikt virus.
1) Närvaro av virusreceptorer på cellytan
2) virus förmåga att använda sig av de intracellulära mekanismerna för replikation av nukleinsyra och proteinsyntes.
Ange fyra virus som kan etablera persistenta infektioner.
Retrovirus, Adenovirus, Herpesvirus, Papillomvirus, HBV, HCV
Varför aktiverar virus cellcykeln? Ange två olika skäl.
1) För att viruset skall kunna använda cellens replikationsmaskineri för sin egen replikering.
2) Ökar antalet celler som kan infekteras av virus.
3) Ökar exponering och spridning.
4) Underlättar tillträde till specifika cellulära kompartments.
Vilka är de två principiellt viktiga sätt på vilka virus kan orsaka skador/symtom vid en virus infektion ?
1) Viral cytopatogenes (lytisk infektion, apoptosis etc.)
2) Immun-medierad cytopatogenes (interferon, CTL etc)
Ge en kort definition på vad som avses med:
a) en primär immundefekt
b) en sekundär immundefekt
a) en medfödd defekt på gen-nivå
b) en under livet förvärvad defekt
Ibland när Du som läkare sätter in terapeutiska åtgärder vid vissa sjukdomstillstånd kan en biverkan av
behandlingen vara att immunförsvaret nedtrycks kraftigt.
a) Ge två exempel på sjukdomstillstånd där det enligt Din uppfattning är berättigat att ordinera kraftigt immunsupprimerande läkemedel. (2p)
b) Beskriv också vilken typ av läkemedel som används och hur de verkar, ange två olika typer (2p).
a)
i)vid olika typer av cancerterapi
ii) vid transplantationer, både av organ och transplantation av benmärg/stamceller.
iii) vid allvarliga kroniska inflammationer/autoimmuna sjukdomar, exvis RA-reumatoid artrit, Typ 1 diabetes, SLE, MS

b) i) cellgifter som motverkar cellproliferation - kraftig suppression av cellulär immunitet (azathioprine)
ii) behandling med anti-T cell läkemedel (verkar mot aktivering av T celler) (ex cyklosporin
iii) behandling med kortisonpreparat - kraftigt immunsupprimerande och inflammationsdämpande verkan.
iv) behandling med antikroppar mot cytokiner (anti-TNF vid RA) eller cellytemolekyler (vid RA, MS, m fl)
Människan påverkas av malariaparasiter.
a) Till vilken grupp av parasiterna hör dessa?
b) Hur sprids malaria?
c) Vilka arter kan infektera människan?
d) Vilken art är associerad med svår sjukdom och vilken är den huvudsakliga patogenetiska mekanismen bakom svår malaria?
e) Vilken tumör drabbar barn i malaria endemiska områden och vilken cell-typ utgår den från?
f) Ge exempel på hur människan anpassat sig till malariaparasiten för att skydda sig mot svår malaria.
g) Vilken annan grupp än barn är det som huvudskligen drabbas av malaria i endemiska områden?
a) Protozoer (urdjur)
b) Via hon-myggor av släktet Anopheles.
c) Plasmodium falciparum, vivax, malariae, ovale o knowlesi.
d) Plasmodium falciparum. Mikrovaskulär obstruktion och inflammation.
e) Burkitts lymfom, B-celler.
f) Hemoglobinopatier som sickle-cell anemi , thalassemi etc är vanligt förekommande i högendemiska områden och skyddar mot svår malaria.
g) Den gravida kvinnan-fostret.
Beskriv virionens sammansättningen för virus med olika nukleinsyror. Ge minst 3 exempel med angivande av antingen virusfamilj eller ett virus
Icosahedral, liknande fotboll:
ds DNA utan hölje, tex adenovirus, papillom, poxvirus
ds DNA m hölje tex herpesvirus
partiellt ds DNA m hölje Hepadna
ds RNA utan hölje = reovirus
ssRNA+ utan hölje: picornavirus
ssRNA+ med hölje: flavivirus, togavirus
två ssRNA+ retrovirus (HIV eller HTLV) m hölje
Helical/spiralformad nukleokapsid:
ssRNA- eller segmenterad nukleokapsid: med hölje, som ortomyxovirus, paramyxovirus, bunyavirus,
rhabdovirus, filovirus, arenavirus
Vad består viruspartikeln av ?
a) som minst?
b) vilka andra komponenter kan finnas med?
a) nukleinsyra och protein = nukleokapsid
b) hölje, matrixprotein, polymeras
Ange minst 2 DNA virus- och 3 RNA virusfamiljer.
DNA: poxvirus, herpesvirus, adenovirus, papillomavirus, polyomavirus, hepadnavirus, parvovirus
RNA: paramyxovirus, ortomyxovirus, coronavirus, arenavirus, rhabdovirus, filovirus, bunyavirus, retrovirus, reovirus. picornavirus, togavirus, flavivirus, calicivirus
Vilka stadier delas herpesvirus' replikation in i och vilken typ av proteiner bildas vid varje steg?
a) Omedelbart tidig (immediate early - IE), b) tidig (early - E) samt c) sen (late).
a) uttrycker protein utan replikation omedelbart efter frisättningen av nukleinsyran, vilka medverkar vid
replikation
b) early proteiner är enzymatiska och hjälper till vid replikation, latens, mognad
c) late utgör de strukturella proteinerna.
Vad innebär:
a) zoonos
b) vektor
c) reservoir
a) en infektion som drabbar både människor och djur
b) förmedlar infektionen mellan species
c) ett djurslag inom vilket infektionen finns utan att djuren får så mycket symtom.
Ange 3 antiviraler, hur de verkar och de virus de används emot
AZT - HIV - tymidinanalog, reverse transkriptashämmare
Acyclovir - herpes simplex - guanosinanalog, polymerashämmare
Tamiflu - influenzavirus - neuraminidashämmare
a) Vilka antikroppar är viktigast för att eliminera virus och skapa långvarig immunitet?
b) Vilka celler eliminerar virusinfekterade celler?
a) Neutraliserande
b) T-celler och NK celler
Beskriv i korthet vad som menas med en transposon och vilken nytta bakterien kunde ha utav denna.
En bit DNA som omges av IS element och kodar för åtminstone ett transposas, ofta även resolvas. Kan överföra antibiotikaresistens mellan olika genetiska replikon.
Du arbetar med två bakteriestammar på laboratorium och råkar av misstag odla upp dessa i en och samma bakteriekultur. Den ena av stammarna uttrycker resistens mot ampicillin, den andra mot tetracyklin, vilket gör det möjligt att i princip åter skilja på stammarna på basen av resistenserna. Dock, till din förvåning märker Du att en del av bakterierna från denna blandodling utrycker resistens mot både ampicillin och tetracyklin. Beskriv i korthet vad Du tror har hänt.
En resistensgen kan ha överförts från dena ena bakterien till den andra. Detta kan ha skett via
transduktion, transformation eller konjugation. Markören kan ha varit kodat utav en plasmid, eller en
transposon integrerad i genomet, eller teoretiskt sett även av en bakteriofag. Markören måste ha kunna
etablera sig i den nya cellen så att den kan replikera, och uttrycka resistensgenen.
Förklara vad som i antibiotikasammanhang menas med:
a) selektiv toxicitet
b) terapeutiskt fönster
c) selektivt tryck
a) ett antibiotikum är toxiskt för tex bakterieceller, men mindre toxiskt för kroppens celler
b) skillnaden i toxisk koncentration för bakterier jämfört med kroppens celler
c) resistenta(re) bakterier tillväxer på bekostnad av de känsliga(re) bakterierna i närvaro av respektive
antibiotikum.
Varför är det viktigt att nyfödda koloniseras med rätt/bra bakterier så tidigt som möjligt?
1) rätt initiala stimuli av immunsvaret (= rätt bakterier) i tidigt skede anses kunna motverka uppkomsten
av immunrelaterade sjukdomar senare i livet (tex atopisk allergi, diabetes, IBS, IBD)
2) helst mammans snälla bakterier, ist f sjukhusets patogena(re) och resistenta(re) bakterieflora
3) diverse olika andra nyttiga funktioner som normalfloran utövar bör komma igång så snart som
möjligt (tex stimulering av immunsvaret (inte initieringen - se alt.1), vitaminproduktion,
colonisationsresistens, stimulering av tarmepitelceller, produktion av fria korta fettsyror, mm)
På vilket sätt kan bakterier och bakterietoxiner skada kroppens celler utan att bakterien/toxinet tränger in i cellen ? Ange två principiellt olika sätt. Ge ett exempel på vardera.
1) membranskadande toxiner (hämolysiner, leukocidin) kan skada cellmembranet; ger cellys
2) både toxiner och bakterier kan binda till cellreceptorer (som tex TLR) och därmed påverka
cellfunktioner (tex EPEC, Salmonella, endotoxin, mfl)
(obs att superantigen inte skadar celler, bara organismen)
Ange vad som är rätt och fel vad gäller bakteriens kapsel:
1) skyddar mot fagocytos
2) skyddar mot inre osmotiskt tryck
3) hindrar antibotika och andra komponenter att tränga in i bakterien
4) har hos de flesta bakterier många olika varianter, sk serotyper
5) finns alltid hos patogena bakterier
6) kan binda till antikroppar som är riktade mot cellväggen
7) kan hindra antikroppar att binda till cellväggen
8) kan binda till antikroppar som är riktade mot kapseln
9) finns bara hos gramnegativa bakterier
10) utgörs i de flesta fall av polysackarider
11) är i ren form toxisk för kroppens celler
Rätt: 1,4,8,10, övriga påstående är fel.
Vilka tre former av infektion kan Leishmania parasiten orsaka i människokroppen?
Kutan, mukokutan och visceral infektion
Du har rest till Malawi (i Afrika) med AfricaTours resebyrå som arrangerar ryggsäcksturism. Under andra veckan av resan har du haft chansen att bada i olika sötvattensjöar och några timmar efter sista badet har du upplevt ganska obehagliga kliande utslag över hela kroppen. Baserad på epidemiologin och symtomen, vilken parasit har du troligen blivit smittad av?
Schistosoma
Vad är en vektor (inom mikrobiologin) ?
Det är en transportmekanism som överför smitta mellan djur (eller människor), ofta är det en levande
organism.
Nämn två olika parasiter som påverkar levern eller orsakar leversjukdom.
Echinococcus, Toxocara, Entamoeba histolytica, Leishmania, Schistosoma, Fasciola.
Ange minst två karakteristika som skiljer virus från andra mikroorganismer.
a) filtrerbara, obligata parasiter, b) endast en typ av nukleinsyra, c) reproduceras genom
hopsättning istället för delning, d) saknar förmåga att generera metabolisk energi och egen
proteinsyntes
Lista huvudstegen (7 st) vid virusreplikationen.
- Bindning till cellulär receptor
- Penetration av målcell
- Virushölje och kapsid försvinner (avklädning/uncoating)
- Makromolekylär syntes (inkluderande mRNA syntes, syntes av strukturella samt icke-strukturella proteiner, replikation av virusgenom)
- Sammansättning av viruspartiklar (ihopsättning)
- Mognad
- Utsöndring/lys alt. utknoppning/budding av viruspartiklar
Varför är det nödvändigt för alla virus med negativa RNA-genom att viruspartikeln innehåller ett RNA-beroende RNA-polymeras? Varför gäller detta ej virus med RNA-genom av positiv polaritet?
Detta enzym finns ej i värdcellen; genomet hos positiva RNA virus kan fungera direkt som mRNA i
värdcellen.
Ange två faktorer som bestämmer celltropismen för ett specifikt virus.
a) Närvaron av virusreceptor på cellens yta,
b) Virus förmåga att använda cellulära mekanismer för replikation av nukleinsyra och proteinsyntes.
Vad är CPE? Orsakar alla virus CPE?
Cytopatogen effekt. Nej, många (långsamväxande) virus orsakar ej CPE
Picornavirus uppvisar stor genomisk variation medan Epstein-Barr virus varierar förhållandevis lite. Vad beror denna fundamentala skillnad mellan RNA-virus och DNA-virus på?
Replikation av RNA virusgenomet är beroende av enzymet RNA-beroende polymeras, som är ett slarvigt enzym och gör misstag.
Ange minst fyra olika smittvägar som virus använder för att etablera en infektion hos människan.
Hud, andningsvägar, mag/tarmkanalen, blod, vektorer
Två cellulära funktioner som är kritiska för tumörutveckling påverkas av cancerassocierade virus. Vilka är dessa två funktioner? Ange minst två virus som påverkar dessa funktioner.
a) cellproliferation, b) apoptos. EBV, HPV, HHV8, HBV, HCV
"Det konstitutiva (innate) och det adaptiva försvarets komponenter samverkar ofta". Illustrera detta påstående genom att ange något som a) en konstitutiv cell kan göra för att initiera eller förstärka en aktivitet hos någon typ av adaptiv cell, samt b) en adaptiv cell kan göra för att initiera eller förstärka en
aktivitet som en konstitutiv cell kan göra. Svara kort, men så specifikt som möjligt, genom att ange namn på de celler och molekyler/molekylgrupper som används.
a) Makrofager/dendritiska celler kan presentera antigen med sina MHC molekyler och på så sätt
aktivera T-celler till proliferation.
b) B-celler kan utsöndra antikroppar som genom opsonisering hjälper makrofager att fagocytera mer
effektivt.
T-celler kan utsöndra cytokiner som påverkar makrofager att mer effektivt oskaddliggöra fagocyterade mikroorganismer.
Vilken är den dominerande typen av isotyp på antikroppar i slemhinnorna? Vilken effektorfunktion använder denna antikropp huvudsakligen för att oskadliggöra mikroorganismer ?
IgA. Neutralisation.
Definiera en plasmid samt ge exempel på egenskaper som kan kodas av sådana.
Plasmider är en oftast ringsluten DNA-molekyl som replikeras oberoende av bakteriens kromosom. Den finns som regel i flera kopior per cell och kodar bl.a. för antibiotikaresistens samt olika virulensfaktorer. Plasmider innehåller definitionsmässigt inga essentiella gener, "house keeping genes".
Hos gramnegativa bakterier kan det förekomma tre olika typer av extracellulära polysackarider i form av lipopolysackarid (LPS=endotoxin), kapsel respektive "slime". Beskriv väsentliga egenskaper och funktion hos dessa.
LPS är förankrad i yttre membranet, känns igen av TLR på makrofager, dendritiska celler, m.fl. vilket
leder till syntes av proinflammatoriska cytokiner (feber och chock). Kapseln är förankrad vid bakteriens cellvägg och har ofta en antifagocytär effekt. Slime är fri extracellulär polysackarid som håller samman bakterierna i s.k. biofilm.
Nämn 4 olika strategier/metoder som bakterier har utvecklat för att undgå att bli
fagocyterade av neutrofila granulocyter.
Bilda kapselsubstans som ej binder komplement eller andra opsoniner.
Maskering med med kroppsegna molekyler gör att naturliga opsoniner ej kan fastna.
Bilda enzymer som bryter ner opsonin eller kemotaxiner (ex c5a-peptidas).
Binda komplementinhibitorer till sin yta och därmed förhindra komplementaktvering och opsonisering.
Bilda toxiner (t.ex. leukocidin) som dödar neutrofiler.
Bilda toxin som paralyserar neutrofilerna (adenylatcyklas från B. pertussis)
Lysosym är en viktig faktor i det konstitutiva immunförsvaret mot bakterier. Lysozym klyver β1-4-glykosidiska bindningar mellan N-acetyl-muraminsyra och N-acetyl-glukosamin.
Vad kallas den bakteriella substans som bryts ner av lysozym? Förklara varför gramnegativa bakterier som regel är okänsliga för lysozym.
Det yttre membranet hos Gramnegativa bakterier förhindrar lysozym från att nå peptidoglykanet, vilket bryts ner av lysozym.
Flera bakteriella organeller som projicerar sig på bakteriens yta är förankrade i cytoplasmamembranet. Nämn två sådana funktionellt olika organeller samt beskriv kortfattat deras funktion.
Fimrier/pili som förmedlar adhesion till eukaryota celler.
F-pili som förmedlar adhesion till andra bakterier och krävs för konjugation.
Flageller som är rörelseorgan.
Typ-3-sekretionssystem som används för injektion av proteiner/toxiner i eukaryota celler
Beskriv kortfattat strukturen och funktionen hos s.k. insertionssekvenser (IS-element).
IS-element kan integrera på olika ställen (hoppande gen) i bakteriens genom. Består av DNA-fragment som kodar för enzym (transposas) som krävs för integrering och utklippning av IS. IS-elementet flankeras av korta inverterade DNA-sekvenser.(För 2 poäng krävs hoppande gen plus transposas(alt. enzym) och/eller inverterade DNA-sekvenser).
Beskriv kortfattat tre olika mekanismer för antibiotikaresistens hos bakterier (inte gener, utan hur det fungerar).
1) Produktion av nedbrytande/modifierande enzymer
2) Förändring av målmolekyl
3) Uttransport av antibiotikat ur cellen
4) Stoppat upptag av antibiotikat in i cellen
5) Förändrad metabolism