Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

chance

(n)cơ hội

wonder

(n)điều kì diệu

sweetheart

(n)người ngọt ngào

a team player

(n) người có khả năng làm việc nhóm

a brain

(n) người thông minh

a people person

(n) người hòa đồng

a tyrant

(n) kẻ bạo chúa

a workaholic

(n) người tham công tiếc việc

a pain in the neck

(n) người luôn khiếu nại nhiều và luôn tạo ra các vấn đề

a wise guy

(n) người nói hoặc làm những điều quấy nhiễu

annoying

(a) quấy nhiễu

easy going

(a) dễ tính

loveable

(a) đáng yêu

modest

(a) khiêm tốn, khiêm nhường

nervous

(a) thần kinh

offensive

(a) làm mất lòng

out going

(a) người hướng ngoại

smart

(a) nhẹ nhàng, lịch sự

talkative

(a) nói nhiều

unfair

(a) không công bằng

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording