Unit 9 Part 2

STUDY
PLAY
mao2yi1
sweater
ku2zi
pants
qun2zi
skirt
xie2zi
shoes
pi2xie2
dress shoes
qiu2xie2
tennis shoes
yi1shuang1
a pair
hao3kan4
good looking
duan3
short
chang2
long
da4
big
zhong1
medium
xiao3
small
gui4
expensive
pian2yi2
inexpensive
yi1gong4
altogether
dui1shao3quian2
how much/how many
mai3yi1fu2
to buy clothes
xiao3jie3
miss
xian1sheng1
mister
xiang3
to want
yao4
to desire
chuan1
to wear
yi1fu2
outfit
shang4yi1
tops
da4yi1
overcoat
wai4tao4
jacket, top