Get a hint
李老师,明天是周六,我们去植物园吧。
(lǐ lǎo shī ,míng tiān shì zhōu liù ,wǒ men qù zhí wù yuán ba 。)
Click the card to flip