32 terms

Soup + Vege+ meat 汤tāng 蔬菜shù cài 肉 ròu

STUDY
PLAY
黄瓜
huáng guā
西红柿
xī hóng shì
土豆
tǔ dòu
生菜
shēng cài
胡萝卜
hú luó bo
豆腐
dòu fu
西兰花
xī lán huā
南瓜汤
nán guā tāng
蘑菇汤
mó gū tāng
洋葱
yáng cōng
辣椒酱
là jiāo jiàng
今天我想做沙拉。
jīn tiān wǒ xiǎng zuò shā lā.
沙拉
shā lā
我想点蘑菇汤。
wǒ xiǎng diǎn mó gū tāng.
蔬菜
shū cài
zuò (do)
早饭
zǎo fàn
中饭
zhōng fàn
晚饭
wǎn fàn
喜欢
xǐ huan
想做
xiǎng zuò ( want to do)
想点
xiǎng diǎn (want to order)
hé (and)
牛肉
niú ròu
猪肉
zhū ròu
鸡肉
jī ròu
羊肉
yáng roù
我不吃牛肉,因为我信印度教。
wǒ bù chī níu ròu, yìn wèi wǒ xìn yìn dù jiào
我不吃猪肉,因为我信穆斯林教。
wǒ bù chī zhū ròu, yìn wèi wǒ xìn mù sī lín jiào
牛排
niú pái
香肠
xiāng cháng
菠菜
bō cài

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.