201. ὅτε

when

202. ὅτι

that, because

203. οὐ, οὐκ, οὐχ

not

204. οὐδέ

and not, not even, neither, nor

205. οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν

no one, none, nothing, no

206. οὖν

therefore, then, accordingly

207. οὐρανός, οῦ, ὁ -

heaven

208. οὔτε

neither, nor

209. οὗτος, αὗτη, τοῦτο

this; he, her, it

210. οὕτως

thus

211. οὐχί

not (strengthened form of οὐ)

212. ὀφθαλμός, οῦ, ὁ -

an eye

213. ὄχλος, ου, ὁ -

a crowd, multitude

214. παιδίον, ου, τό -

an infant, child

215. πάλιν

again

216. παρά

(gen.) from;
(dat.) beside, in the presence of;
(acc.) alongside of

217. παραβολή, ῆς, ἡ -

a parable

218. παραδίδωμι

I hand over, betray

219. παρακαλέω

I beseech, exhort, console

220. πᾶς, πᾶσα, πᾶν

each, every, all

221. πατήρ, πατρός, ὁ

father

222. πείθω

I persuade

223. πέμπω

I send

224. περί

(gen.) concerning, about;
(acc.) around

225. περιπατέω

I walk; I live

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording