ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ

messenger

ἀπό (+ gen.)

from, away from

ἆρα

(introduces a question)

γάρ

for (explanatory)

δέ

but (postpositive conjunction)

εὖ

well

ζῷον, ζῴου, τό

animal

ἤ...ἤ

either...or

κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

to order, command

λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

unbind, free, release; dissolve; destroy

μέν...δέ

on the one hand...on the other hand

νῦν

now

ξένος, ξένου, ὁ

guest-friend, host, stranger, foreigner

οὐ, οὐκ, οὐχ

not

παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην

to educate, teach

παρά (+ gen.)

from (the side of)

παρά (+ dat.)

at (the side of), at the house of

παρά (+ acc.)

to (the side of), beside; contrary to

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

to send

πέντε

five

πόλεμος, πολέμου, ὁ

war

πρό (+ gen.)

before; in front of

στέφανος, στεφάνου, ὁ

crown, wreath

φίλος, φίλου, ὁ

friend

φιλία, φιλίας, ἡ

friendship

χρυσός, χρυσοῦ, ὁ

gold

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording