unit.6.2

STUDY
PLAY
worth
(n) giá trị
burglary
(n) vụ trộm
particularly
(adj) đặc biệt = special
investigate
(v) điều tra
accommodate
(v) chứa, đựng
compensate
(v) đền bù
torn
rách
luggage
(n) hành lý = suitcase
van
(n) xe thùng quân đội