Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

nuga

nugae, f, trifles

accurro

accurrere, accurri, accursum; run, hasten to

quaero

quaerere, quaesivi, quaesitus; search for, seek

consisto

consistere, constiti; to stop, halt

auris

auris, f, ear

sudor

sudoris, m, sweat

garrio

garrire, garrivi, garritus; to chatter

persequor

persequi, persecutus sum; follow, pursue

prope

near

hortus, horti

m. garden

piger

a, um; lazy

citius

quicker, sooner

versus

versus, m, line of verse

compono

componere, composui, compositum; put together, arrange

conficio

conficere, confeci, confectum; to complete, kill

cano

canere, cecini, cantus; to sing

aetas

aetatis, f, age

praetereo

praeterire, praeterii, praeteritum; to go by

lis

litis, f, quarrel

meditor

meditari, meditatus sum; to think over

abutor

abuti, abusus sum; to waste

eludo

eludere, elusi, elusus; to elude

praesidium

i; n; protection, defense, guard

vigilia

ae; f; watch

vultus

-us; m; face, expression

pateo

patēre, patui; to be exposed

vivo

vivere, vixi, victus; to be alive

munitus, a, um

adj; defended

sentio

sentire, sensi, sensus; to realize

caedes

caedis; f; murder

vito

are, avi, atus; to avoid

machinor

ari, atus sum; to design

praetereo

ire, ivi, itus; to pass by

quondam

adv. formerly

vagina

-ae f, sheath

fauces

faucium; f; pl; narrow pass

pernicies

-ei, f, ruin

vereor

vereri, veritus sum; to revere

fateor

fateri, fassus sum; to admit

audeo

audēre, ausus sum; to risk

tenebra

ae; f; darkness

coetus

us; m; assembly

paries

-etis; m; wall

distribuo

-uere, -uī, -utus; to distribute

statuo

-uere, -uī, -utus; to establish, set up

coepī

coepisse, coeptus; to begin

totus, ā, um

the whole, all, entire

compōnō

componere, composui, compositus; to compose

agō

agere, egi, actus; to drive, lead

ergo

adv. therefore

coniūrō

are, avi, atum; to plot, conspire

cēterus, a, um

other, remaining

turbō

are, avi, atus, to disturb

scelus

sceleris; n; wicked deed

Persequor

persequi, persecutus sum; to pursue

morior

mori, mortuus sum; to die

pāreō

parere, parui, paritum; to appear, be visible

cōnor

conari, conatus sum; to try

Consul

Consulis; m; consul

Urbs

Urbis; f; city

Genus

Generis; n; race

Clarus, a, um

clear, bright

Audax

Audacis; bold, reckless

Expello

Expellere, expuli, expulsus; to drive out

Vinco

Vincere, vici, victus; to conquer

Proelium

Proelii; n; battle

Interficio

Interficere, interfeci, interfectus; to kill

Legio

Legionis; f; legion

Apello

are, avi, atus; to call by name

Procedo

Procedere, processi, processum; to go forward

Fere

almost, nearly

Flumen

Fluminis; n; river

Accipio

Accipere, accepi, acceptus; to accept

Facio

Facere, feci, factus; to make

Nomen

Nominis; n; name

Trans

Prep + acc., across

Succedo

Succedere, successi, successurus; to succeed

Muto

are, avi, atus; to change

Redeo

Redire, redii, reditum; to return

Coepi

Coepisse, coeptus; to begin

Posco

Poscere, poposci; to demand

Exercitus

Exercitus; m; army

Accido

Accidere, accidi; to happen

Vacuus, a, um

Empty

Ingredior

Ingredi, ingressus sum; to enter

Peto

Petere, petivi, petitus; to attack

Validus, a, um

Strong, powerful

Fortis

fortis, forte; Brave, courageous

Supero

are, avi, atus; to surpass

Adversus, a, um

unfavorable

Dimico

dimicare, dimicavi, dimicaturus; to fight

Evado

Evadere, evasi, evasus; to escape

Sequor

Sequi, secutus sum; to follow

Scio

Scire, scivi, scitus; to know

Ingens

ingentis; huge, mighty

Copia

Copiae; f; abundance

Eques

Equitis; m; cavalryman

Praeterea

in addition

Acies

Aceii; f; line of battle

Integer, integra, integrum

Whole

Contra

opposite

fugo

are, avi, atus; to put to flight

amitto

amittere, amisi, amisus; to lose

mors

mortis f; death

testamentum

-i; n; will

profiscor

proficisci, profectus sum; to set out

interea

meanwhile

occupo

are, avi, atus; to overtake

fames

famis; n; hunger

insto

instare, institi; to pursue

opto

are, avi, atus; to choose

suscipio

suscipere, suscepi, susceptus; to support, accept

regredior

regredi, regressus sum; to return

cogo

cogere, coegi, coactus; to force

cupiditas

cupiditatus; greed

venenum

-i; n; venom

conficio

conficere, confeci, confectus; to accomplish

reddo

reddere, reddidi, redditus; to return

initium

-i; n; beginning

sepelio

sepelire, sepelivi, sepultus; to bury

ultra

+acc; beyond

colloco

are, avi, atus; to settle

obses

obsidis, m, hostage

curro

currere, cucurri, cursus; to run over

vitium

-i, n, fault

perdo

perdere, perdidi, perditus; to ruin

lex

legis; f; law

ius

iuris; n; right

avarus, a, um

greedy

socius

socii; m; ally

reus

-i; m; defendant

praedo

praedonis; m; thief

delubrum

-i; n; shrine

prex

precis; f; prayer

fanum

-i; n; temple

custo

custodius; m; guard

tollo

tollere, sustuli, sublatus; to raise

aetas

aetatis; f; age

funis

funis, funium; m; rope

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording