70 terms

english vocabulary

STUDY
PLAY
to have the gall
mieć czelność
plead
błagać, występować w obronie
allegedly
rzekomo
stupor
odurzenie, zamroczenie
enhance
podnosić, polepszać
income statement, profit and loss account
rachunek zysków i strat
current asset
aktywa bieżące
current liabilities
zobowiązania bieżące
work-in-progress
produkcja w toku
capital employed
zaangażowany kapitał
pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem
overheads
koszty stałe
capital expenditure
wydatki kapitałowe
fixed assets
aktywa trwałe
net sales
sprzedaż netto
extraordinary items
zyski/straty nadzwyczajne
capital investement
inwestycja kapitałowa
consolidate
wzmacniać, umacniać
intangible assets
wartości niematerialne i prawne
notional
pojęciowy, hipotetyczny
ordinary shares
akcje zwykłe
preference shares
akcje preferencyjne
capital reserves
rezerwy
payee
odbiorca, beneficjent
savings bank
kasa oszczędnościowa
bank draft
międzybankowe polecenie wpłaty
clearance
rozliczenie
bank charges
opłaty bankowe
base rate
bazowa stopa procentowa
night safe
overnight
remittance
przekaz pieniężny
to avert
to prevent
to unleash
to release
tail-spin
rapid fall
writedown
reduction in the value of assets
to clinch a deal
to make a deal
asset disposal
sale of assets
be savaged
be damaged
tie-up
merger
to file for bankruptcy
to announce bankruptcy
underperform
to perform badly
thrive
kwitnąć, dobrze prosperować
underground/black economy
shadow economy
taxman
poborca podatków
tenant
lokator
a tangle of a red tape
nadmierna biurokracja
tax burden
obciążenia podatkowe
tax wedge
klin podatkowy
net take-home pay
płaca na rękę
officialdom
biurokracja
to go underground
przejść do szarej ekonomii
vicious circle
wieczne koło
to evade taxes
unikać płacenia podatków
to crack down
wprowadzać sankcje
tax fiddlers
tax evaders
to axe
zmniejszać liczbę, ograniczać
dull
nudny
leaflet
ulotka
to boost revenue
zwiększyć dochody
entail
pociągać za sobą
to cut corners
robić coś niedbale
badge
plakietka
boffin
mądrala
quoted
listed
economic downturn
spadek koniunktury gospodarczej
a stake in a business
udział w spółce
publicly traded companies
publicznie nototwane spółki
to come up with
to propose
output
wielkość produkcji
volume producer
wielki, seryjny producent