Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Yamang gubat at mineral

3800

ilang iba't ibang uri ng punong kahoy sa mga gubat ng Pilipinas

Yamang Gubat

dito kinukuha ang mga punong kahoy kung saan kinukuha ang timber (o kahoy) para sa konstraksyon.

Yamang Gubat

dito rin matatagpuan ang mga halamang gamot (medicinal plants).

Yamang Gubat

ito ay matatagpuan sa mga gubat ng pilipinas na kinabibilangan ng punung kahoy at halamang gamot.

Yamang Mineral

ito ay mga likas na yaman mula sa kalikasan, natural it at di gawa ng tao.

Yamang Mineral

Makukuha ito sa pamamagitan ng pagmimina.

Yamang Mineral

Ito ay nahahati sa tatlong kategorya: Metal, Di Metal, at Mineral Panggatong

Metal

mga yamang mineral na ang halimbawa ay : ginto, tanso, bakal, pilak, kromito, tingga, zinc at karbon

Di Metal

mga yamang mineral na ang halimbawa ay : buhangin, aspalto, marmol, asbestos, luad

Mineral na Panggatong

mga yamang mineral na ang halimbawa ay : petrolyo

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording