NAME

Question types


Start with


Question limit

of 30 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. La materia
 2. La economía doméstica***
 3. El idioma
 4. La educación cívica***
 5. el deporte
 1. a material ( for a class )
 2. b civics/ government***
 3. c home ec***
 4. d sport
 5. e language(2)

5 Multiple choice questions

 1. chemistry
 2. art
 3. language(1)
 4. Italian***
 5. algebra

5 True/False questions

 1. El francésFrench

        

 2. La geografíageography

        

 3. La disciplinadiscipline

        

 4. La cienciaBible

        

 5. La educación físicacivics/ government***