15 terms

Migration och urbanisering

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Brain drain
Människor lämnar fattiga regioner för att studera eller arbeta och återvänder inte. Det område de lämnar får svårigheter att bygga upp infrastruktur och organisera samhället.
Nomad
Människor som inte är bofasta. Flyttar mellan olika platser, ofta efter årstidernas gång.
Försörjning
När någon eller någras behov blir uppfyllda för att växa eller överleva. Ett samhälles ... eller en människas...
Bördig jord
Mark där det är enkelt att odla och avkastningen är god.
Glesbygd
Ett stort område där det inte lever så många människor och där befolkningen bor utspritt.
Pipeline
Rörledning för transport av vätskor och gaser, t.ex. olja, naturgas, vatten, över stora avstånd.
Deltaområde
Ett flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
Infrastruktur
Ett system av anläggningar och driften av dessa som ser till att samhället fungerar. T.ex. vägar och järnvägar, flygplatser, kraftverk, eldistribution och annat.
Migration
Samlingsbegrepp för när grupper av människor flyttar sig mellan olika platser på jorden.
Immigration
Människor som flyttar in i ett land.
Emigration
Människor som flyttar från ett land.
Urbanisering
Process som beskriver när grupper av människor flyttar till städer.
Globalisering
Process som innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.
Push-faktorer
Orsaker till att människor flyttar från en plats.
Pull-faktorer
Orsaker till att människor flyttar till en plats.