Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 6.8.3 (Text with pinyin)

Get a hint
金先生,您边工作边学习,难道不觉得累吗?
(Jīn xiānshēng, nín biān gōngzuò biān xuéxí, nándào bù juéde lèi ma?)
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12