Get a hint
和子,今天下午有一个讲座,咱们一起去听听吧。
(hé zi, jīn tiān xià wǔ yǒu yí gè jiǎng zuò, zán men yì qǐ qù tīng ting ba. )
Click the card to flip