Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 4.3.1 (Text with pinyin)

Get a hint
和子,今天下午有一个讲座,咱们一起去听听吧。
(hé zi, jīn tiān xià wǔ yǒu yí gè jiǎng zuò, zán men yì qǐ qù tīng ting ba. )
Click the card to flip 👆
1 / 8
1 / 8