Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 4.6.3 (Text with pinyin)

Get a hint
参加汉语水平考试的同学,明天带两张照片。
(cān jiā hàn yǔ shu ǐpíng kǎo shì de tóng xué, míng tiān dài liǎng zhāng zhào piàn. )
Click the card to flip 👆
1 / 8
1 / 8