Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 4.8.2 (Text with pinyin)

Get a hint
李老师,晚上我们想去酒吧,你也来吧。
(lǐ lǎo shī, wǎn shàng wǒ men xiǎng qù jiǔ bā, nǐ yě lái ba. )
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10