Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 4.10.2 (Text with pinyin)

Get a hint
这个周末我和同学们去郊游,你也去吧。
(zhè ge zhōu mò wǒ hé tóng xué men qù jiāo yóu, nǐ yě qù ba. )
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10