Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 4.10.3 (Text with pinyin)

Get a hint
赵老师,星期天您应该休息休息。
(zhào lǎo shī, xīng qí tiān nín yīng gāi xiū xi xiū xi. )
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10