Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 5.4.1 (Text with pinyin)

Get a hint
王杨吗?我要一份文件,请马上送过来。
(Wáng yáng ma? Wǒ yào yī fèn wénjiàn, qǐng mǎshàng sòng guòlái. )
Click the card to flip 👆
1 / 11
1 / 11