Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 5.6.1 (Text with pinyin)

Get a hint
李老师,你们班那个印尼女孩子挺可爱的。
(Li lǎoshī, nǐmen bān nàgè yìnní nǚ háizi tǐng kě'ài de. )
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10