Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

GWC 5.8.3 (Text with pinyin)

Get a hint
金先生,王杨在你们公司工作多长时间了?
(Jīn xiānshēng, wáng yáng zài nǐmen gōngsī gōngzuò duō cháng shíjiānle? )
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10